TCDD’de Norm Kadro Uygulaması mı?Tasfiyenin Ayak Sesleri mi? Özel

  • Cumartesi, Eyl 04 2010
  • yazı boyutu yazı boyutunu küçült Yazı boyutu büyüt

TCDD Genel Müdürlüğü tarafından Haziran 2010 ayı içerisinde Norm Kadro uygulamasına ilişkin yayınladığı yazıyla ilgili Sendikamız tarafından bir rapor hazırlanmıştır. Hazırlanan rapor aşağıdadır.

 

TCDD’DE NORM KADRO UYGULAMASI MI?

TASFİYENİN AYAK SESLERİ Mİ?

 

 

TCDD’nin Haziran 2010 ayı içerisinde tüm birimlerin norm kadro cetvellerini belirleyerek teşkilata duyurması ile başlayan süreç,  uzun süredir sürüncemede tutulduğu izlenimi veren yeniden yapılanma uygulamalarının tekrar başlatılmak istendiğini göstermektedir.

 

Norm kadro çalışmalarını gerçekleştiren anlayışın, konunun bir bütün olarak ne kadar uzağında olduğunu örnekleriyle ele almadan önce, TCDD tarafından kaleme alınan emirde de atıfta bulunulduğu üzere, çalışmanın hemen hemen tamamında Dünya Bankası (WB) kontrolündeki yabancı firmalarca hazırlanan raporların temel amaç ve yaklaşımlarının esas alındığı görülmektedir.

 

Bu amaçlar irdelenmeden TCDD’nin yürüttüğü norm kadro çalışmalarının asıl hedeflerinin anlaşılması da mümkün gözükmemektedir.

 

TCDD’nin norm kadro ile ilgili teşkilata duyurduğu emirde, WB kontrolü altında yürütülen bu çalışmaların temel hedefinin kurumun yeniden yapılandırılması olduğu belirtilmektedir. 

 

Yeniden yapılandırmadan anlaşılanın ise, idaredeki kamusal ağırlığın daraltılması yani piyasanın sihirli değneğini demiryolu sektörüne de değdirerek özel işletmeciler eliyle etkinliği! arttırmak olduğu açıkça anlaşılmaktadır.

 

Demiryolu kuruluşlarının yeniden yapılandırma süreçlerinde ulaşılması gereken nokta, Avrupa Birliği (AB) tarafından 4 temel başlıkta formüle edilmektedir.

 

 Altyapı ve İşletmeciliğin Ayrılması

 İdari Bağımsızlık

 Finansman Yapılarının İyileştirilmesi

 Demiryolu Altyapısına Erişim Hakkı

 

Bu 4 başlık birlikte değerlendirildiğinde temel hedefin çalışmaların odağından insanı, kamu hizmeti niteliğini çıkararak yerine piyasalaşmayı koymak olduğu görülmektedir. En hafif nitelemeyle “aymazlık” içeren bu anlayış, ülkelerin temel ulaşım çözümlemelerini dikkate almadan, piyasanın tüm sorunların üstesinden gelmeye yeteceği gibi gerçeklikten uzak bir temele dayanmaktadır.

 

Ülkemiz açısından son 60 yıllık süreçte izlenen ulaşım politikalarını dikkate almadan hükümetlerin ve TCDD yönetimlerinin neo liberal perspektifte yöneldikleri referans noktaları, teslimiyetin ve tasfiyenin nasıl içselleştirildiğinin de açık bir kanıtı olarak karşımızda durmaktadır.

 

Özellikle 1950’lerden sonra ülkemizde demiryolu sisteminin reorganizasyonuna ilişkin pek çok çalışmanın yapıldığı ve çalışmaların parçacı bir yaklaşımla 1990’lı yıllarla birlikte yoğunlaştığı görülmektedir. Ticaretin serbestleştirilmesi ve küreselleşme çerçevesinde atılan ilk önemli adım; 1995-1996 tarihleri arasında WB fonlarından sağlanan hibe ile Booz-Allen & Hamilton Firması’nca yürütülen çalışmalardır. Çalışmalar Kurum içerisinde önemli tartışmalara neden olmuşsa da lokal uygulamalar dışında bütünlüklü bir uygulama yapılmamıştır.

 

2000’li yıllarla birlikte yeniden yapılanma süreci aynı gerekçelerle tekrar gündeme taşınarak hızlandırılmıştır. 2002 yılında AB desteği ile Halcrow Firmasınca, Booz-Allen & Hamilton Firması’nın çalışmaları sonradan yürürlüğe giren AB müktesebatına uyum açısından değerlendirilmiştir. Yapılan farklılık analizi sonuçlarına göre 2003-2008 yıllarını kapsayan bir eylem planı hazırlanmış ve buna uygun olarak AB’nin finansal desteğiyle (4.264.000 €’su AB hibesi, 477.000 €’su ulusal kaynak olmak üzere 4,741.000 €) yeniden yapılanma çalışmaları başlatılmıştır.

 

İki etapta yürütülen çalışmalarda öncelikli olarak; Demiryolu sektörünü ve TCDD’yi düzenleyen kanunların ve hukuki altyapının hazırlanmasını içeren Eşleştirme Projesi çalışmaları ihaleyi kazanan Almanların koordinatörlüğünde yapılmıştır. Bu kapsamda “Genel Demiryolu Çerçeve Kanunu” ile “TCDD Kanunu ” taslakları ile bu kanun taslaklarını tamamlayıcı nitelikte “Demiryolu Emniyet Yönetmeliği”, “Karşılıklı İşletilebilirlik Yönetmeliği”, “Lisans Yönetmeliği” ve “Demiryolu Altyapısına Erişim (Altyapı Tahsisi ve Ücretlendirilmesi) Yönetmeliği” taslakları da hazırlanmış ve proje liderleri tarafından onaylanarak bir paket halinde Ulaştırma Bakanlığına verilmiştir.

 

İkinci aşamayı oluşturan TCDD’nin yeniden yapılanması konusundaki ihaleyi EUROMED liderliğindeki konsorsiyum kazanmış ve çalışmalar 2007 yılı itibariyle tamamlanmıştır. Bu kapsamda; TCDD’nin iş birimleri ve alt sektörler bazında yeni organizasyonunun oluşturulması, ekonomik olmayan yolcu taşımacılığı hizmetleri için Kamu Hizmeti Yükümlülüklerinin belirlenmesi ve sözleşme taslaklarının hazırlanması ile TCDD yönetiminin yeni organizasyon yapısında etkili kararlar almasına destek vermek üzere Mali Yönetim Bilgi Sistemi (MYBS) oluşturulmasına yönelik çalışmalar yapılmıştır.

 

Öte yandan, 2004 yılında TCDD’de devam eden yeniden yapılanma çalışmalarını desteklemek amacıyla, Dünya Bankasının Ülke Destek Stratejisi (CAS) kapsamında sağlanacak kaynağın kullanımına yönelik olarak “işgücünün yapılandırılması ve sosyal plan hazırlığı” başlığıyla CANAC Firmasına bir çalışma yaptırılmıştır.

 

Paralel bir çalışmada 2010 yılının ilk aylarında tamamlanmıştır. Güney Afrika firması olan R&H Railway Consultants Firmasına 435.000 $ bedelle “TCDD’nin Bakım Programlarının Gözden Geçirilmesi” çalışması yaptırılmıştır.  

 

Değişik finans kuruluşlarının ve değişik ülkelerin anlayışlarının yansıtıldığı çalışmalar incelendiğinde temelde; bir bütün halinde (girişte de belirtildiği üzere) serbestleşme ve ticaretin önündeki engellerin kaldırılması olarak özetlenebilecek genel mantığın yer aldığı açıkça gözlenmektedir Bu çalışmalarda konsorsiyum içindekiler de düşünüldüğünde İngiliz, Amerikan, Kanadalı, Alman, İsveçli, Güney Afrikalı firmalar görev almış ve sistem bu anlayış ve yaklaşımla tekrar tekrar detaylı olarak irdelenmiştir.

 

Çalışmaların dikkat çeken ortak noktası yapılan harcamaların önemli ölçüde hibe olarak karşılanmış olmasıdır. Yani; Finansman sağlayan kuruluşlar, en küçük bir yatırımı bile faizsiz desteklemezken konu yeniden yapılanma olduğunda fonlarını ücretsiz kullandırmaktan kaçınmamaktadırlar. Yapılan bu 5 çalışma için yaklaşık olarak 7 milyon $’lık bir hibe sağlanabilmiş olması dikkat çekicidir.

 

Proje Liderlerine İlişkin Bilgiler

 

 

Adı

Orijini

Destekleyen Kuruluş

Maliyet

Tarih

Booz-Allen & Hamilton

ABD

Dünya Bankası

1.000.000 $

1995-1996

CANAC

Kanada

Dünya Bankası

 700.000 $

2004-2005

Eşleştirme

WB

Almanya

AB

 835.600 €

2005-2006

EUROMED

 

Almanya

AB

3.430.000 €

2006

R&H Railway Consultant

Güney Afrika

Dünya Bankası

435.000 $

2009-2010

 

Bu kısacık tahlil bile aslında bu çalışmaların birbirinden genel olarak bağımsız olmadığını açıkça göstermektedir.

 

Bir diğer ilginç durum hedeflere doğru adım atılırken ortaya çıkan ürünün aynılığıdır. Aynılık aslında önemli bir soruyu da beraberinde getirmektedir. TCDD aynı sonuçları duymak için neden bu kadar kaynak tüketmektedir?  Bu aynılığı önerilerin örgüsü içinde görmek mümkündür:

 

· Demiryolu sisteminin ülke içerisinde alması gereken rol hiçbir çalışmada tartışılmamakta ve demiryolu sektörüne ilişkin optimum bir büyüklük tasarımı bulunmamaktadır.

· Çalışmaların olmazsa olmazı kamunun küçültülmesi ve özelleştirmedir.

· Yük tren işletmeciliği için sübvansiyon tümünde dışlanmıştır. Yolcu trenleri ise ancak Devletin ödediği kadar çalıştırılabilir. Yani ekonomik olmayan hatlar kapatılmalı, trenler ise seferden kaldırılmalıdır.

· Bölgesel yapılanmadan vaz geçilerek, bilançoları üzerinden hesap verecek ve performansları yine bilançoları üzerinden değerlendirilecek iş birimleri kurulmalıdır. 

· TCDD’ye ait atıl durumda bulunan taşınmaz mallar hızla satılarak değerlendirilmelidir.

· Tüm çalışmalar, anlayış ve yaklaşımlarının doğal bir sonucu olarak yüksek işgücü verimliliğine personel sayısının azaltılması ile ulaşılabileceği öngörüsü ile personel sayısının hızla azaltılmasını önermektedir.

· Bu amaçlar doğrultusunda TCDD’nin örgüt yapısı değiştirilmeli ve Türkiye’de ki demiryolu sektörü yeniden düzenlenmelidir.

 

Demiryolu sisteminin orta ve uzun vadeli projeksiyonlarını bir yana bıraksak bile bir yeniden yapılanma projesinin makro bazda ulaştırma sektörünün bir analizi üzerine oturtulması ihtiyacı yadsınamaz bir gerçekliktir. Yılda ortalama %5 düzeyinde büyüyen bir ekonomi içerisinde geleceğin demiryolu sisteminin sektör içerisindeki payı ne olmalıdır? Maalesef milyonlarca $’lık çalışmaların hiç birisi bu konuya ilişkin ciddi ve kalıcı bir öneri getirmemiştir.

 

 

 

 

 

 

 

 

Firmalara Göre Öneriler

 

 

Öneri

Booz-Allen & Hamilton

CANAC

EUROMED

R&H

Performans yönetimi

Var

Var

Var

Var

MIS Projeleri

Var

Var

Var

Var

Yasal Düzenleme

Yapılmalı

Yapılmalı

Yapılmalı

 

Özelleştirme

Yapılmalı

Yapılmalı

Yapılmalı

Yapılmalı

Bölgesel Yapılanma

Kalksın

Kalksın

Kalksın

-

Hat kapatma

Var

Var

Var

-

Tren kaldırma

Var

Var

Var

-

İş Birimleri bazında

yeni organizasyon

Geçilmeli

Geçilmeli

Geçilmeli

Geçilmeli

Birim konsolidasyonu

Var

Var

Var

Var

İş Gücü Azaltımı

Yapılmalı

Yapılmalı

Yapılmalı

Yapılmalı

 

Firmalar özellikle iş gücünün azaltılması konusunda agresif planlar öngörmüşlerdir. Sonuç olarak tüm çalışmalar 12 ila 14 bin arasında bir işgücü büyüklüğünün TCDD açısından yeterli olduğu sonucuna varmıştır. Hatta bakım hizmetleri ağırlıklı çalışma yürüten R&H Firması memur ve işçi statüsündeki personel arasındaki işgücü oranını 1/15 olması gerektiğini belirtmiştir.

 

Çalışmaların başladığı yıldan itibaren son yayınlanan norm kadro cetvellerine kadar TCDD’de bir bütün olarak yeniden yapılandırma projesi uygulanmamış gibi görünse de bu güne kadar raporlarda yer alan pek çok uygulamanın hızla hayata geçirildiği görülmektedir.

 

Uygulamaların en önemli etkisi çalışan sayısında gözlenmektedir. 1996-2010 arasında toplam çalışan sayısı % 35 oranında azaltılmıştır. Öte yandan başka görevlerde çalışan 2000’e yakın personelin görev ve unvan değişiklikleri yapılmıştır.

 

Buna bağlı olarak demiryolu hizmetlerinin üretilmesinde taşeronlaşma hızla yaygınlaşmıştır. Kaba bir hesapla demiryolu şebekesinde 4.000’in üzerinde işçinin taşeron hizmet üretiminde kullanıldığı görülmektedir.

 

Neo-liberal politikaların piyasayı kutsayan kamusalı ise lanetleyen vaazları ile şekillenen ve Ülkemizin temel ulaşım çözümlemelerini dahi dikkate almadan yapılan çalışmalar sonucunda gelinen nokta teslimiyet ve tasfiyeyi daha görülebilir bir noktaya taşımıştır.

 

Yeni norm kadro cetvelleri ile de, özelleştirme, serbestleştirme, ticarileştirme, taşeronlaştırma ve benzeri kavramlarla ifadesini bulan ve Ülkemizde olduğu gibi tüm dünyada da ilerlemenin ve gelişmenin olmazsa olmazı olarak dayatılan neo-liberal politikalara koşut anlayış ve yaklaşımlarla, yürütülen bu çalışmaların ilerleyişinin hukuki altyapısı örülmeye çalışılmaktadır.

 

Bunun dışında, yeni norm kadro cetvellerinden, neo-liberal politika uygulamalarının derinleştirilmesinin yanında TCDD Yönetimince personel üzerinde tasarrufta bulunma hakkının genişletilmesine yönelik bir yaklaşımın aracı olarak kullanılacağına ilişkin veriler de elde etmek mümkündür.  

 

Bu noktaya kadar TCDD’de yapılan yeniden yapılanma çalışmalarına getirdiğimiz ve özü itibarı ile anlayış ve yaklaşıma ilişkin olan, bütünsellikten uzaklık, parçacılık, piyasacılık ve Ülkemizde ve dünyada ulaştırmanın anlamını kavrayamama, demiryollarının ulaştırma içerisinde yerini belirleyememe, geleceği öngörememe ve bu anlamda Ülkemizin gelişim ve ilerlemesinin önüne set çekme amacına yönelik olma gibi en temel eleştirilerimiz saklı kalmak kaydıyla yeni kadro cetvelleri üzerinde bir çalışma yürütülmüştür. Bu çalışmada söz konusu kadro cetvelleri toplulaştırılmış ve mevcutlar ile karşılaştırmalar yapılmıştır. Karşılaştırmalı tablolar ekte verilmiştir.

 

Yapılan çalışmada elde edilen veriler traji-komiktir. Trajiktir, çünkü bu çalışma Türkiye’de yapılmıştır ve bu güne kadar uygulananların demiryolu sisteminde yarattığı tahribatlar da göz önüne alındığında olumsuz etkilerinin yıkım etkilerine dönüşeceği çok açık görülen bu çalışmanın söz konusu etkileri sadece demiryolları ya da demiryolu çalışanlarını değil Ülkemizin tamamını etkileyecektir. Komiktir, çünkü görünürde ifade edilen amaç ulaşılması düşünülen yapı ile ulaşılacak hedef birbirinden farklıdır. Bu çalışmayı yürütenler en temel örgütlenme anlayışlarını dahi görmezden gelmiştir.

 

O halde yıllar süren yeniden yapılanma çalışmaları sonuçlandırılmadan alelacele gündeme taşınan norm kadro çalışmaları ile hedeflenen nedir? Hiç kuşku yoktur ki, hedef çalışanlar ve onların güçlü sesi BTS’nin tasfiyesi ile sonuçlanacak bir sürece zemin hazırlamaktır. Her yanlışla olan kararlı mücadelemiz bu yanlış karşısında da yükselerek sürecektir.

 

Yeni kadro cetvellerinin toplulaştırılması sonucunda ulaşılan ilk izlenim çalışmanın ciddiyetsizliğidir. Yeni kadro cetvellerinde “Uzman bilgi giriş operatörü”, “Uzman (hukuk)/Uzman)”, “Sistem çözümleyici”, “Mali İşler Müdürü”, “Personel ve İdari İşler Müdür Yardımcısı”, “Kira İşleri Şefi”, “Bilgi Giriş Operatörü”, “Bölge Kısım Şefi” unvanları bulunmaktadır ancak kadroları yoktur. Kadrosu olmayan unvanların yeni kadro cetvellerinde bulunması anlaşılamamıştır.

 

Yeni kadro cetvelleri ile mevcut kadro cetvellerinin karşılaştırılması sonucunda ciddiyetsizlik ve temel örgütleme anlayışından yoksunluğa ilişkin birçok örnek göstermek mümkündür. Bunlardan birkaçı şu şekilde sıralanabilir;

 

Yeni kadro cetvellerinde mevcut Daireler korunmuştur. Bunlar içinde özellikle Fabrikalar Dairesi Başkanlığı ve Pazarlama Dairesi Başkanlığı dikkat çekicidir. Fabrikalar Dairesi Başkanlığının mevcut sayısı 5’dir. Yeni kadro cetvellerinde bu sayı 6’ya çıkarılmaktadır. Bu 6 personelin unvanlara göre dağılımı ise şu şekilde verilmiştir; 1 Daire Başkanı, 1 Daire Başkan Yardımcısı, 1 Şube Müdürü, 1 Yüksek mühendis/mühendis, 1 memur, 1 uzman teknisyen/başteknisyen. Pazarlama Dairesi Başkanlığında ise 10 olan mevcut 3’e düşürülmektedir. Bunlardan 1’i Daire Başkanı, 1’i büro şefi ve 1’i de memur unvanında olacaktır. Daire Başkanlığı seviyesindeki bu tür bir örgütlenmeyi hiçbir şartta anlamlandırmak mümkün değildir.

 

Bir diğer örnek hem mevcutta hem de yeni kadro cetvellerinde bulunan “Şube Müdürü” ve “Şube Müdür Yardımcısı” unvanları için verilebilir. Mevcutta “Şube Müdürü” unvanında 125, “Şube Müdür Yardımcısı” unvanında 139 personel bulunmaktadır. Yeni kadro cetvellerinde “Şube Müdürü” unvanı kadrosu 174’e yükseltilmekte, “Şube Müdür Yardımcısı” unvanı ise 125’e düşürülmektedir. Şube Müdür Yardımcılığından daha fazla sayıda Şube Müdürü kadrosu bulunmasının gerekçesinin örgütleme gereksinimlerinden çok mevcutta yürütülen vekâleten çalıştırma anlayışının bir ürünü olduğunu söylemek yanlış bir yaklaşım olmayacaktır.

 

Tekil bir örnekte hem mevcutta hem de yeni kadro cetvellerinde bulunan “bulaşıkçı” unvanı için verilebilir. Mevcutta “bulaşıkçı” unvanında 1 personel bulunmaktadır. Yeni kadro cetvellerinde “bulaşıkçı” unvanı kadrosu 2’ye yükseltilmektedir. Hangi örgütsel gereksinimin ya da geleceğe ilişkin hangi öngörünün böylesi bir kadro sayısı artışına neden olduğu anlaşılamamaktadır.

 

Personel açısından yeni kadro cetvellerinin anlamına ilişkin olarak cetveller incelendiğinde ilk etapta Haziran 2010 sonu itibariyle 16.426 olan memur çalışan sayısının norm kadro cetvellerine göre %7,5’lik bir azaltımla 15.200’e indirilmesinin öngörüldüğü görülmektedir. Bu açıdan bakıldığında TCDD’de şu anda 1.226 kadro fazlası personel bulunmaktadır. Ancak mevcut kadro unvanları ile yeni kadro cetvellerinde bulunan unvanlar ve kadrolar incelendiğinde böylesi bir uygulamadan etkilenecek en az personel sayısı daha net ortaya çıkmaktadır. Şu anda TCDD’de mevcut unvanı sayısı 249’dur, yeni kadro cetvellerinde ise 174 kadro unvanı yer almaktadır. Mevcut ve yeni kadro unvanlarında birebir örtüşen kadro unvanı sayısı 131’dir. Söz konusu 131 kadro unvanı için yeni kadro cetvellerinde 11.395 personel kadrosu, mevcutlarda ise 8.808 personel bulunmaktadır. Buna göre söz konusu kadrolar için eksik kalan 2.587 personel ya mevcut diğer unvanlardaki personelin unvanı değiştirilerek bu kadrolara atanması ya da dışarıdan atama ile tamamlanacaktır. Aynı şekilde yeni kadro cetvellerinde yer alan diğer 43 kadro unvanı için belirlenen 3.804 kadro sayısı da ya mevcutların kadro unvanları değiştirilerek ya da dışarıdan atama yoluyla tamamlanabilecektir. Bu durum TCDD Yönetiminin personel üzerindeki tasarrufuna kontrolsüz bir şekilde açıktır. Bu anlamda personelin yer değiştirmesi ile oluşabilecek etkilenmeler hariç tutulsa dahi halen mevcut 7.617 personel yeni kadro cetvellerinde belirtilen yapının kurulmasından doğrudan etkilenecektir. Bu, mevcut personelin % 47’sine tekabül etmektedir. Ayrıca personel hareketliliği açısından dolaylı etkilenimler de dahil edildiğinde bu oranın % 80’ler seviyesine çıkacağı görülmektedir.

 

Yeni kadro cetvelleri TCDD’nin işlevleri açısından incelendiğinde, denetleyici bir yapıya dönüşüm argümanı altında yürütülen piyasalaştırma, taşeronlaştırma yönünde neo-liberal politikalara koşut örgütsel yapıya uygun bir değişimin hedeflendiği görülmektedir. Bu güne kadar TCDD içinde yürütülen çalışmalar sonucunda yol yenilemelerinden tesislerin bakımına, bakım onarım çalışmalarından yükleme-boşaltma operasyonlarına kadar TCDD’nin birçok temel işlev alanlarındaki hizmetleri piyasaya açan ve taşeronlaştıran anlayış yeni norm kadro cetvelleriyle taşeronlaşmanın yaygınlaşmasının önündeki tüm engelleri ortadan kaldırmaya çalışmaktadır. Yeni norm kadro cetvelleri ile yaratılacak yapıyla TCDD Limanlardaki tüm tasarruflarını devretmektedir. Yol Dairesi Başkanlığı ve Tesisler Dairesi Başkanlıklarının taşra teşkilatlarının dağıtılması ya da en hafif tanımıyla iş göremez duruma getirilmesi ile TCDD’nin temel işlev alanları her türlü saldırıya açık hale getirilmektedir.

 

Yeni kadro cetvellerinde Dairelerin uzmanlık alanları sadece teknik bir anlayışla ele alınmış ve bunun sonucunda kurulacak yapının planlama, örgütleme ve koordinasyon ile kendi içinde denetim süreçlerine ilişkin işlevleri göz ardı edilmiştir.

 

 

SONUÇ

 

TCDD’de bu güne kadar örgütsel yapıda yapılan değişiklikler TCDD’yi şu an 4.000’in üzerinde taşeron işçinin çalıştığı bir duruma getirmiştir. Yeni kadro cetvelleri ile kurulacak yapı ile bu durumun derinleşmesi hedeflenmektedir.

 

TCDD’nin mevcut çalışanlarının % 47’sini direkt olarak etkileyecek bir çalışma sonrasında ulaşılacak yapının demiryollarının etkinliğini arttırma amacına hizmet etmeyeceği TCDD’nin hem temel işlev alanları hem de temel uzmanlık alanlarının yeni norm kadro cetvellerinde göz ardı edildiği gerçeği göz önüne alındığında çok açık bir şekilde görülmektedir. Yeni norm kadro cetvelleri ile yaratılacak yapının amacı demiryollarının etkinliğinin arttırılması değil demiryollarında piyasanın etkinliğinin arttırılmasıdır.

 

Emniyet ve güvenlik, üreten ve tüketenin insan olduğu her alanın olmazsa olmaz önceliğidir.  Demiryolları da bu alanlardandır. TCDD bu güne kadar örgütsel yapısında yaptığı değişikliklerle bu önceliklerini terk etmekte ve yeni norm kadro cetvelleri ile piyasa önceliğini derinleştirmektedir.  

 

Bu durum, söz konusu kadro cetvellerinin uygulanmasından direkt olarak etkilenecek mevcut TCDD personeli yanında, emniyet ve güvenlik önceliğinin terk edilmesi nedeniyle demiryolu ulaştırmasını kullananları ve optimum büyüklük tasarımı dahi olmadan yapılması ve demiryollarının gelecekte alacağı role ilişkin Ülkemizin gelişimi yönünde bir öngörünün bulunmaması nedeniyle Ülkemizde tarım ve sanayi başta olmak üzere tüm ekonomik alanları ve buna bağlı olarak da tüm halkımızı etkileyecek bir nitelik taşımaktadır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TCDD TARAFINDAN YAPILAN NORM KADRO ÇALIŞMASI İLE MEVCUT KADRODURUMUNU GÖSRERİR ÇİZELGE 

 

KADRO UNVANILARI

KADRO SAYILARI

MEVCUT UNVANILAR

MEVCUT SAYILARI

   

AMBAR MD.YRD.

68

Ambar Memuru

1

AMBAR MEMURU

9

   

AMBAR MÜDÜRÜ

25

Ambar Saymanı

135

AMBAR SAYMANI

77

Ambar Şefi

63

AMBAR ŞEFİ

113

   

ANA İK.MRK.MD.

1

   

ANA İK.MRK.MD.YR.

3

Aplikasyon Şefi

7

   

Aşçı

8

AŞÇI

9

   

AŞÇI YRD.

1

Aşçıbaşı

2

AŞÇIBAŞI

15

   

AVUKAT

15

   

BAGAJ KONDOKTÖRÜ

6

Bakım Onarım Müdürü

37

   

Bakım Onarım Şefi

143

BAKIM ONARIM ŞF.

9

Başkontrolör

21

   

Başmakinist

22

BAŞ MAKİNİST

26

Başmimar

4

BAŞ MİMAR

7

Başmüfettiş

38

BAŞ MÜFETTİŞ

31

Başmühendis

75

BAŞ MÜHENDİS

24

   

BAŞ MÜHENDİS (ATELYE

8

Başmütercim

1

BAŞ MÜTERCİM(MRK)

1

Başöğretmen

3

   

Başpuantör

4

BAŞ PUANTÖR

30

Başpuvantör / Puvantör

71

   

Başrepartitör

46

BAŞ REPARTİTÖR

50

Başrevizör

177

BAŞ REVİZÖR

284

   

BAŞ TEKNİSYEN

29

Başuzman

25

BAŞ UZMAN

18

Başveznedar

1

BAŞ VEZNEDAR

3

Bilgi Giriş Operatörü

0

BİLGİ GİRİŞ OPR.

3

   

BİLGİ İŞLEM ŞF.

5

Bölge Kısım Şefi

0

BÖLGE KISIM ŞF.

26

Bölge Müdür Yardımcısı

24

BÖLGE MÜDÜR YR.

24

Bölge Müdürü

7

BÖLGE MÜDÜRÜ

7

Bulaşıkçı

2

BULAŞIKÇI

1

Büro Şefi

482

BÜRO ŞEFİ

529

   

BÜRO ŞEFİ (M.İŞLER)

65

BYHİ Müşaviri

1

BYHİ MÜŞAVİRİ

1

   

CER ATELYE MD.

1

Cer Başkontrolörü

7

CER BAŞKONTROLÖRÜ

4

Cer Kontrolörü

11

CER KONTROLÖRÜ

6

 

 

 

 

 

 

KADRO UNVANILARI

KADRO SAYILARI

MEVCUT UNVANILAR

MEVCUT SAYILARI

Cer Teslim Alma Müd.Yrd.

4

CER TESL.ALMA MD.YR.

1

Cer Teslim Alma Müdürü

4

CER TESL.ALMA MD.

3

   

ÇOCUK GEL.VE EĞT.

14

Dağıtıcı

63

DAĞITICI

98

Daire Başkan Yardımcısı

48

DAİRE BAŞKAN YR.

47

Daire Başkanı

18

DAİRE BŞK.

18

Daire Müdürü

7

DAİRE MD.(TAŞRA)

3

   

DANIŞMA MEMURU

4

   

DEPO MAKİNİSTİ

3

Depo Müdürü

25

DEPO MÜDÜRÜ

18

Depo Nezaret Makinisti

44

NEZR.MAKİNİSTİ

67

Depo Şefi

113

DEPO ŞEFİ

142

Dişhekimi

10

DİŞ HEKİMİ

12

   

DOK KAPTANI

1

   

ECZACI TEKN.YRD.

3

   

ECZACI TEKNİSY.

14

Eğitim Merkezi Müdürü

3

EĞİTİM MRK.MD.

3

Eğitim Program Amiri

14

EĞİTİM PRG.AMR.

2

   

EĞT.MRK.MD.YR.

7

   

ELK.ARŞ.MRK.MD.

1

   

ELK.İŞL.MD.YR.

4

   

ELK.İŞLERİ MD.

5

   

ELK.İŞLERİ ŞEFİ

5

Emlak Şefi

29

EMLAK ŞEFİ

7

Envanter Değerlendirme Şefi

6

ENV. DEĞ. ŞEFİ

6

Fabrika Grup Müdürü

8

FABRİKA GRUP MD.

15

Fabrika Müdür Yardımcısı

6

FABRİKA MD.YR.

7

Fabrika Müdürü

5

FABRİKA MÜDÜRÜ

4

Feribot Müdür Yardımcısı

1

   

Feribot Müdürü

1

FERİBOT MÜDÜRÜ

1

   

FİLİTRECİ

1

   

FİZİKÇİ (TAŞRA)

8

Gar Kontrolörü

8

GAR KONTROLÖRÜ

10

   

GAR MÜDÜR YRD.

106

Gar Müdürü

62

GAR MÜDÜRÜ

47

Gar Şefi

236

GAR ŞEFİ

144

Garson

8

GARSON

1

   

GEÇİT BEKÇİSİ

7

Genel Müdür

1

GENEL MÜDÜR

1

Genel Müdür Yardımcısı

5

GENEL MD.YR.

3

   

GENEL MD.YR.(YKÜ)

2

 

 

 

 

 

 

 

 

KADRO UNVANILARI

KADRO SAYILARI

MEVCUT UNVANILAR

MEVCUT SAYILARI

   

GİŞE BAŞMEMURU

24

Gişe Memuru

14

GİŞE MEMURU

436

   

GRUP AMİRİ

1

Grup Muhasebe Müdürü

1

GRUP MUHASB.MD.

2

Grup Müdürü

20

GRUP MÜDÜRÜ

5

   

GÜMR. AMB. BÖL.MD.

1

   

HAREKET BAŞKONTROLÖR

12

   

HAREKET KONTR.

34

   

HAREKET MEM.YR.

114

Hareket Memuru

749

HAREKET MEMURU

448

   

HASTABAKICI

3

Hekim

37

HEKİM

47

Hemşire

26

HEMŞİRE

5

   

HİZMETLİ

3

   

HOSTES

1

Hukuk Müşaviri

12

HUKUK MÜŞAVİRİ

12

I. Hukuk Müşaviri

1

I.HUKUK MÜŞAVR.

1

İnşaat Sürveyanı

4

İNŞAAT SÜRVEYANI

1

İstasyon Şefi

399

İSTASYON ŞEFİ

304

İstatistikçi

4

İSTATİSTİKÇİ

1

İşletme Müdürü

22

İŞLETME MÜDÜRÜ

13

İtfaiye Amiri

1

İTFAİYE AMİRİ

4

İtfaiye Çavuşu

3

İTFAİYE ÇAVUŞU

6

İtfaiye Eri

8

İTFAİYE ERİ

12

   

K.GÜV.AMİR YR

16

   

K.GÜV.AMİRİ

12

   

K.GÜV.GÖREVLİSİ

1448

   

K.GÜV.GR.ŞF.

99

   

K.GÜV.MD.

1

   

K.GÜV.MD.YR

1

   

K.GÜV.ŞF.(MRK)

1

   

K.GÜV.ŞF.(TAŞRA)

54

   

KAPI KONDÖKTÖRÜ

2

   

KAPTAN

1

Kaynak Şefi

7

   

Kimyager

8

KİMYAGER

6

Kira İşleri Şefi

0

KİRA İŞLERİ ŞF.

7

Kondüktör

668

KONDOKTÖR (BİLET)

399

Kontrolör

45

   

Koruma ve Güvenlik Müdür Yrd.

17

   

Koruma ve Güvenlik Müdürü

8

   

 

 

 

 

 

 

KADRO UNVANILARI

KADRO SAYILARI

MEVCUT UNVANILAR

MEVCUT SAYILARI

   

KÖPRÜ EKİP ŞEFİ

11

Köprüler Şefi

7

   

Kreş Müdürü

4

KREŞ MÜDÜRÜ

1

Laborant

37

LABORANT

3

   

LABORANT YR.

1

   

LABORATUVAR MD.

1

   

LİM.BAŞPUANTÖRÜ

118

   

LİM.İŞLETME MD.

6

   

LİM.İŞLT.MD.YR.

13

   

LİM.OPERASYON MD.

4

   

LİM.SERV.ŞF(TERM)

5

   

LİM.SERVİS ŞF.

20

   

LİM.ŞEF.YR.

1

   

LİM.TEKNİK MD.

3

   

LİMAN PUANTÖRÜ

89

   

LİMAN ŞEFİ

19

Lojistik Memuru

34

   

Lojistik Müdür Yard.

52

   

Lojistik Müdürü

35

   

Lojistik Şefi

53

   

Loko Bakım Atölye Müdürü

7

LOKO BAK. ATL.MD.

6

Makinist , Makinist Yardımcısı

2836

   
   

MAKİNİST

1653

   

MAKİNİST YRD.

847

Mali İşler Müdürü

0

M.MALİ İŞL.MD.

1

Mali İşler Şefi

16

MALİ İŞLER ŞEFİ

19

Mekanik Atölye Müdürü

7

   

Memur

879

MEMUR

455

   

MEMUR (M.İŞLER)

109

Merkez Mali İşler Müdür Yardımcısı

2

   

Merkez Mali İşler Müdürü

1

   

Mimar

15

MİMAR

11

Misafirhane Müdürü

7

MİSAFİRH.MD.

2

Muhasebe Müd.Yrd.

3

   
   

MUH.MD.YR.(ANK.DDY)

1

   

MUH.MD.YR.(FB-LI)

2

Muhasebe Müdürü

3

   
   

MUHASEBE MÜD.(FB-Lİ)

8

Muhasebe Şefi

22

MUHASEBE ŞEFİ

24

Müdür

6

   
   

MÜDÜR (TAŞRA)

83

 

 

 

 

 

 

KADRO UNVANILARI

KADRO SAYILARI

MEVCUT UNVANILAR

MEVCUT SAYILARI

Müdür Yardımcısı 

4

   

Müdür Yardımcısı (İdari)

5

   

Müdür Yardımcısı (Teknik)

3

   

Müfettiş

10

MÜFETTİŞ

8

Müfettiş Yardımcısı

10

   
   

MÜHENDİS

216

   

MÜHENDİS (ATELYE)

131

Müşavir

30

MÜŞAVİR

29

Müşavir Avukat / Avukat

53

MÜŞAVİR AVUKAT

20

Mütercim

19

MÜTERCİM (MRK)

12

Odacı

430

ODACI

110

   

ODACIBAŞI

1

Öğretmen

41

ÖĞRETMEN

26

Pers. Ve İd.İşl.Müd.Yrd.

1

   
   

PER.İD.MD.YR(F-L)

3

Personel Şefi

37

PERSONEL ŞEFİ

33

Personel ve İdari İşler Müd.

5

   
   

PER.VE İD.MD.(FB-Lİ)

10

Personel ve İdari İşler Müd.Yard.

0

   
   

POMPACI

4

Programcı

9

PROGRAMCI

7

Programcı Yardımcısı

4

PROGRAMCI YRD.

4

Proje Müdürü

13

PROJE MÜDÜRÜ

4

Psikolog

7

   

Puantör

61

PUANTÖR

112

Repartitör

67

REPARTİTÖR

21

Revizör - Revizör Yardımcısı

403

   
   

REVİZÖR

194

   

REVİZÖR YRD.

197

   

REVİZÖRLÜK MD.

11

   

REVİZÖRLÜK MD.YR.

16

Revizörlük Şefi

65

REVİZÖRLÜK ŞEFİ

72

Reyyon Memuru

25

REYON MEMURU

25

Reyyon Şefi

19

REYON ŞEFİ

20

   

SAĞLIK MEMURU

1

Sağlık Teknikeri

9

SAĞLIK TEKNİKERİ

20

   

SAVUNMA SEKRETERİ

1

   

SAVUNMA UZMANI

1

Sekreter

32

SEKRETER

3

 

 

 

 

 

 

 

 

KADRO UNVANILARI

KADRO SAYILARI

MEVCUT UNVANILAR

MEVCUT SAYILARI

Servis Müdür Yardımcısı

163

SERVİS MD.YR.

95

Servis Müdürü

80

SERVİS MÜDÜRÜ

68

Sistem Çözümleyici

0

SİSTEM ÇÖZÜMLEY.

7

Sistem Operatörü

2

SİSTEM OPR.(MRK)

1

Sivil Sav. Uzmanı

22

SİV.SAVUNMA UZM.

35

Sürveyan

4

   

Şef Garson

2

ŞEF GARSON

11

Şehir Plancısı

19

ŞEHİR PLANCISI

3

   

ŞOFÖR

18

Şube Müdür Yardımcısı

125

ŞUBE MD.YRD.

139

Şube Müdürü

174

ŞUBE MÜDÜRÜ

125

   

T.ALMA VE YOL.MD.

2

   

T.ALMA VE YOL.ŞF.

1

   

T.ALMA YOL.MD.YR.

5

   

T.MALLAR ŞEFİ

20

Tahakkuk Şefi

18

TAHAKKUK ŞEFİ

25

   

TARIM ÇAVUŞU

12

Tarım Kısım Şefi

7

TARIM KISIM ŞF.

9

Tarım Memuru

7

   
   

TARIM SÜRVEYANI

1

Teftiş Kurulu Başkanı

1

   

Teftiş Kurulu Kontrolörü (TAŞRA)

13

TEFTİŞ K.KONT.

13

   

TEKNİKER

255

Teknisyen

207

TEKNİSYEN

132

   

TEKSİRCİ

10

Telgraf Telem Ekip Şefi

1

TELGAF TEL.EK.ŞF.

28

Telgraf Telem Memuru

39

TELGRAF TEL.MEM.

52

Telgraf Telem Şefi *(Haberleşeme Şefi)

8

TELGRAF TELEM ŞF.

7

   

TELF.MUHABERE M.

32

   

TELF.MUHB.BAŞMEM.

4

Tesisler Baş kontrolörü (Trafik)

7

   
   

TESİS. BAŞKONTROLÖR

5

Tesisler Bölge Kontrolörü

32

   

Tesisler Kontrolörü (Trafik)

7

   
   

TESİSLER KONTR.

15

Tesisler Sürveyanı

334

TESİSLER SÜRVEY.

225

   

TESİSLER ÇAVUŞU

29

Tesisler Şefi

107

TESİSLER ŞEFİ

150

   

TESİSLER ŞF.YR.

84

Teslim Alma ve Yollama Memuru

21

   

Teslim Alma ve Yollama Şefi

13

TESLİMALMA ŞEFİ

2

 

 

 

 

 

 

 

KADRO UNVANILARI

KADRO SAYILARI

MEVCUT UNVANILAR

MEVCUT SAYILARI

   

TİC.BAŞ KONTROLÖRÜ

6

   

TİCARET KONTROL.

24

Topograf

2

   

Trafik Başkontrolörü

21

TRAFİK BAŞKONTROLÖRÜ

20

Trafik Kontrolörü

234

TRAFİK KONTROLÖRÜ

200

   

TREN KONTROLÖRÜ

1

Tren Odacısı

123

TREN ODACISI

161

Tren Teşkil Memuru

2141

TREN TEŞKİL MEMURU

1645

Trenşefi

364

TREN ŞEFİ

376

   

USTABAŞI

1

   

UZMAN

108

   

UZMAN YRD.

18

Uzman (Hukukçu)

9

   

Uzman Bilgi Giriş Operatörü

0

UZM.BİLGİ GİR.OPR.

14

Uzman Mühendis

162

UZMAN MÜHENDİS

88

   

UZMAN MÜHENDİS(ATEL)

51

Uzman Öğretmen

6

UZMAN ÖĞRETMEN

3

Uzman Programcı

7

UZMAN PROGRAMCI

7

Uzman Teknisyen / Başteknisyen

93

UZMAN TEKNİSYEN

138

Uzman(Hukuk) / Uzman

0

   

Vag.Bak.On.Atl.Müd.Yrd.

7

   

Vagon Bak.On.Atl.Müd.

13

   

Vezne Şefi

8

VEZNE ŞEFİ

10

Veznedar

17

VEZNEDAR

19

   

VİNÇCİ

4

   

YAĞHANECİ

1

   

YATAKHANECİ

40

Yem.Yat.Ser.Gör.

70

YEM.YAT.SER.GÖR.

71

Yem.Yat.Vag.Ser.Şefi

5

Y.Y.V.SERVİS ŞF.

7

   

YOL ATELYE MD.

1

   

YOL ATELYE MD.YR.

6

Yol Başkontrolörü

7

YOL BAŞKONTROLÖR

3

   

YOL BEKÇİSİ

199

   

YOL ÇAVUŞU

411

   

YOL KISIM ŞEFİ

141

   

YOL ŞB.ŞEFİ (YEDEK)

2

   

YOL ŞUBE ŞEF YRD.

26

   

YOL ŞUBE ŞEFİ

41

   

YÖN.KURULU ÜYESİ

3

   

YÜKSEK HEMŞİRE

5

 

 

 

 

 

 

 

KADRO UNVANILARI

KADRO SAYILARI

MEVCUT UNVANILAR

MEVCUT SAYILARI

Yol Kontrolörü

15

YOL KONTROLÖRÜ

11

Yol Sürveyanı

191

YOL SÜRVEYANI

155

Yüksek Mühendis / Mühendis

481

YÜKSEK MÜHENDİS

28

   

YÜKSEK MÜHENDİS(ATL)

13

   

YÜKSEK MİMAR

1

Yüksek Tekniker/Tekniker

221

YÜKSEK TEKNİKER

1

GENEL TOPLAM

15200

 

16426

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Okunma 10479 defa
Öğeyi Oyla
(0 oy)

Yorum Ekle

Gerekli olan (*) işaretli alanlara gerekli bilgileri girdiğinizden emin olun. HTML kod izni yoktur.

29 ARALIK 2015 GREVİ SAVUNMA ÖRNEĞİ (Üye Olanlar için)

29 ARALIK 2015 GREVİ SAVUNMA ÖRNEĞİ (Üye olmayanlar için)

 12-13 EKİM SAVUNMA ÖRNEĞİ | ÜYELERİMİZ İÇİN SAVUNMA ÖRNEĞİ - İNDİRMEK TIKLAYINIZ

12-13 EKİM SAVUNMA ÖRNEĞİ |  ÜYE OLMAYANLAR İÇİN SAVUNMA ÖRNEĞİ - İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

 

BTS KADIN KOMİSYONU'NDAN

BT|S| YAYINLAR