Cuma, 24 May 2013 08:09

BTS TÜZÜK

Yazan  BTS
Öğeyi Oyla
(0 oy)

MADDE - 1: Sendikanın Adı, Merkez Adresi:

Sendikanın Adı: BİRLEŞİK TAŞIMACILIK ÇALIŞANLARI SENDİKASI'dır. Kısa adı BTS'dir.
Sendikanın merkezi ANKARA’dır. Bu merkezin ilden ile nakline Sendika'nın Genel Merkez Genel Kurulu yetkilidir.

Sendikanın Adresi: Mithatpaşa Caddesi No:24/5 Kızılay/ANKARA’dır.

BİRİNCİ BÖLÜM
SENDİKANIN AMACI, ÇALIŞMA BİÇİMİ VE KONULARI

MADDE - 2: Sendikanın Amaçları:

Sendika; tüm maddi değerlerin yaratıcısı emek olduğundan hareket ederek, çalışma yaşamında üyelerinin ekonomik, demokratik, sosyal, hukuksal, kültürel ve özlük hak ve çıkarlarını koruyup geliştirmeyi amaçlar.
 
Sendika; Üyelerinin yaptığı işe, harcadığı emeğe uygun, insanlık onuruna yaraşır bir yaşam ve adaletli bir ücret sağlamayı amaçlar. İş ve sosyal güvenliklerinin sağlanmasını amaçlar.

Sendika; Dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep farkı gözetmeksizin bütün üyeler arasında amaçları doğrultusunda birlik ve dayanışmayı geliştirmeyi amaçlar.

Sendika; Çalışmanın ve emeğin toplumsal yaşamdaki rolünün ve değerlerinin bilincine varmış bir üye topluluğu oluşturmayı amaçlar.

Sendika; Kadın üyelerinin özelliklerinden doğan ek hakların (doğum izni, süt izni...vb) alınmasını amaçlar.

Sendika; Anayasa, çalışma yasaları, işyeri çalışma yönetmelikleri, işyeri genel emir, genelge ve tüzüklerindeki anti-demokratik maddelerinin  kaldırılması  için  mücadele eder. Demokratik, çağdaş, insan onuruna yaraşır bir çalışma ortamı sağlamayı amaçlar.

Sendika; Ulaştırma hizmetlerinin halka daha iyi hizmet vermesi, ülke ekonomisine daha fazla katkıda bulunması için çaba gösterir.

Sendika; Ulaştırma hizmetlerinin bütün süreçlerinde (planlama,  uygulama, denetleme... vb) ulaştırma hizmet kolu çalışanlarının söz ve karar sahibi olmasını amaçlar.

Sendika; Sınıf ve kitle sendikacılığını benimser.

Sendika; 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününü, 1 Mayıs işçi sınıfı uluslar arası birlik, mücadele dayanışma gününü, 1 Eylül dünya barış gününü destekler ve savunur.

Sendika; ekolojik dengenin, çevrenin, doğanın korunması amacıyla nükleer santrallerin kurulmasına karşı çıkar, tarihi ve kültürel çevreyi korumayı ve üretim süreçleri içerisinde doğanın zarar görmemesini sağlayacak sendikal inisiyatifleri geliştirmeyi savunur.

Sendika;ulaşımda çok dilliliği savunur.

Sendika; savaşsız ve sömürüsüz bir dünya amacıyla; ülkede ve dünyada savaşa karşı barışın yaratılması, tüm ulusların eşit ve özgürce geleceklerini belirleyebilmelerini ve evrensel insan haklarının önündeki engellerin kaldırılması, faşizme karşı demokrasi, emperyalizme karşı bağımsızlık, baskılara karşı özgürlük, ırkçılığa ve şovenizme karşı halkların kardeşliği için mücadele etmeyi amaçlar.

MADDE - 3: Sendikanın Çalışma Biçimi ve Konuları:

Sendika, amaçlarını gerçekleştirmek için Anayasal ve yasal mevzuata uygun hareket eder. İnsan Hakları Sözleşmesi, ILO Anayasası ve Sözleşmeleri, Avrupa İnsan Hakları Evrensel Bildirisi, Avrupa Sosyal Şartı ile diğer çok taraflı sözleşmelerden doğan haklarını kullanır. Bu sözleşmelerin iç hukuktaki bağlayıcılığından hareket ederek anayasa ve yasaların çağdaş, emekten yana değişmesi için mücadele eder.

Sendika; 3847, 3848 sayılı kanunlar ile 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunundan kaynaklanan yetki ile üyeleri adına toplu sözleşmeye katılır, taraf olur, toplu sözleşme sonunda mutabakat metni imzalar, gerektiğinde anlaşmazlık çıkartır, anlaşmazlığın giderilmesi amacıyla uzlaştırma kurulu ile görüşmeler yapar.

Sendika, Yüksek İdari Kurula, Kurum İdari Kurullarına vb. idari kurullara üyeleri adına temsilci gönderir.

Sendika, üyelerinin hak ve çıkarlarını almak, korumak ve geliştirmek için, Anayasa, Yasa, Uluslararası sözleşmeler ve demokratik toplum temayüllerinin sağlamış olduğu toplu eylemlerde bulunur.

Sendika; üyelerinin hak ve ödevleri, çalışma koşulları, yükümlülükleri, iş güvenlikleri ile sağlık koşullarının geliştirilmesi konularında görüş bildirmek ve toplu sözleşme sonucunda anlaşmaya vararak mutabakat metinlerinin uygulanmasını izlemek üzere idari kurullara üyeleri adına temsilci gönderir.

Sendika; sendikal  birimlerde alınacak kararların oluşturulmasında; tartışma, eleştiri, özeleştiri, ikna yöntemlerini uygulayarak demokratik merkeziyetçilik ilkesini yerleştirmeye çalışır. Alt organların üst organların kararlarına uymasını sağlar.

Sendika; üyelerini ve kamuoyunu aydınlatmak amacı ile açık saha ve salon, basın toplantıları, panel, konferans ve seminer düzenler.

Sendika; üyelerinin çocukları için kreş ve yurtlar, emekli üyeleri için huzurevleri kurar. Üyelerin yararlanabileceği sağlık, dinlenme, spor tesisleri, kütüphane kurar.

Sendika: uluslararası sendikal örgütlere üye olabilir. Delege, temsilci ve gözlemci gönderebilir veya kabul edebilir. Yayın ve fikir alış verişinde bulunabilir.

Sendika; üyelerinin kuracağı yapı, tüketim kooperatifi kurulmasına yardımcı olabilir. Bağış olmamak üzere nakit mevcudunun %10'unu aşmayacak oranda kredi verir, Yardımlaşma Sandıkları kurabilir.

Sendika; sınıf dayanışmasının gereğini yerine getirir. Bu amaçla ulusal ve uluslararası tüm çalışanlar sendikaları ile güç ve eylem birliği yapar.

Sendika; amaç ve görevlerinin gerektirdiği taşınır ve taşınmaz mallar iktisap edebilir, sendikanın feshi halinde taşınır ve taşınmaz malların ne olacağına karar verir.

Sendika; üyelerinin idare ile ilgili doğacak ihtilaflarında, ortak hak ve menfaatlerinin izlenmesinde veya hukuki yardım gerekliliğinin ortaya çıkması durumunda üyelerini veya mirasçılarını her düzeyde ve derecedeki yönetim ve yargı organları önünde temsil eder veya ettirir, dava açar ve bu nedenle açılan davalara taraf olur.

Sendika; üyelerinin sendikal bilinç düzeyinin yükseltilmesi ve sorunlarının çözülmesine yönelik kurs, seminer ve sosyal amaçlı toplantılar düzenler, bilimsel çalışmalar yapar, yayın çıkartır.

Sendika; üyenin söz ve karar sahibi olması ilkesini benimser. En alt kadrolardan en üst yönetim birimlerine kadar bütün delege, temsilci ve yöneticilerin üyeler arasından ve yine üyeler tarafından seçilmesini sağlar.

Sendika; sendikanın tüzüğü gereği yapılan mücadelede tutuklanan üyelerine, tutukluluk süresinde çalıştığı kurum tarafından ücretinden yapılan kesinti miktarı kadar ücret sendika tarafından ödenir. Tutukluluk sona erdiğinde çalıştığı kurum tarafından eksik ödemeler üyemize ödendiğinde aldığı ücret sendikaya verilir.

 

 MADDE 4:Sendikanın faaliyet kapsamı

Sendika, Türkiye’de Ulaştırma hizmet kolunda faaliyet gösterir. Ulaştırma hizmet kolunda kamu hizmeti verenlerin çalıştığı işyerleri sendikanın faaliyet alanlarıdır.

İKİNCİ BÖLÜM
SENDİKAYA ÜYE OLMA VE ÜYELİKTEN AYRILMA

 

MADDE - 5: Sendikaya Üye Olma ve Üyelikten Çekilme:

Tüzüğün 4. maddesinde belirtilen hizmet kolunda bir kadro veya pozisyonunda çalışan ve deneme süresini tamamlamış tüm çalışanlar sendikaya üye olabilirler.

Üye olmak isteyen kamu görevlisinin 3 nüsha olarak doldurup imzaladığı üye kayıt formu ile sendikaya başvurması ve başvurunun Merkez Yönetim Kurulunca kabulü ile üyelik kazanılır.

Sendika şubesi yapılan başvuruları 5 gün içinde Sendika Genel Merkezine gönderir. Üyelik başvurusu sendika tarafından en çok 30 gün içinde reddedilmediği takdirde üyelik istemi kabul edilmiş sayılır. Haklı bir sebep gösterilmeden üyeliği kabul edilmeyen kamu çalışanının bu kararın kendisine tebliğinden itibaren  30 gün içinde iş davalarına bakmakla görevli mahalli mahkemede dava açma hakkı vardır. Üyeler sendika tüzüğü ile buna bağlı yönetmeliklerde gösterilen hususlara, toplu sözleşme kararlarına, Genel Kurul kararlarına uygun harekette bulunmayı kabul eder.

Sendika, üyeliği kesinleşen Kamu çalışanının başvuru belgesinin bir örneğini üyenin kendisine verir. Bir örneği sendikada kalır. Bir örneğini üyelik ödentisine esas olmak ve dosyasında saklanmak üzere 15 gün içinde işverene gönderir.

MADDE – 6: Üyeliğin Askıya Alınması:

Askerlik görevi nedeniyle işyerinden ayrılanların üyelikleri askerlik görevi boyunca, mahalli idareler ve milletvekili seçimlerinde aday olan üyelerin üyelikleri ise seçim süreci boyunca askıya alınır.

Askerlik görevi nedeniyle üyeliği askıya alınan üyeler ile mahalli idareler ve milletvekili seçimlerinde aday olan üyelerin, varsa sendika (Merkez Genel Kurulu üyeliği  hariç  olmak üzere) zorunlu organlardaki görevleri de askıya alınır. Ancak, mahalli idareler ve milletvekili seçimlerinde aday olan üyelerin aday oldukları görevlere seçilmeleri halinde, hakkında bir karar almaya gerek kalmaksızın görevleri kendiliğinden sona erer.

Yönetim kurulu, üyenin seçiminin kesinleşmesinden sonraki yapılacak ilk toplantıda, yerine yedek üyeyi göreve çağırır.

Askerlik görevi nedeniyle işyerinden ayrılanların üyelikleri askerlik görevi boyunca askıya alınır. Askerlik görevi nedeniyle üyeliği askıya alınan üyelerin varsa sendika (Merkez Genel Kurulu üyeliği  hariç  olmak üzere) zorunlu organlardaki görevleri de askıya alınır.

MADDE - 7: Üyelikten Ayrılma:

Her üye üyelikten serbestçe ayrılabilir. Üyelikten ayrılma, ayrılmak isteyen Kamu çalışanı tarafından üç nüsha olarak doldurulup imzalanan üyelikten çekilme bildirimini kurumuna vermesiyle gerçekleşir. Üyelikten ayrılma başvurma tarihinden başlayarak 30 gün sonra geçerli olur.

MADDE 8:Üyelikten Çıkarılma:

 

Sendika ana tüzüğüne, yönetmeliklere, genel hükümlere ve yetkili kurul kararlarına uymayan üye, sendika üyeliğinden çıkarılır. Sendika üyeliğinden geçici ve temelli çıkarılma kararı sendika Merkez Genel Kurulunca alınır.

Çıkarma kararı çıkarılana ve işverene yazıyla bildirilir. Çıkarma kararına karşı üye, bildirim tarihinden itibaren onbeş gün içinde görevli İş Mahkemesine itiraz edebilir. Üyelik, çıkarılma kararı kesinleşinceye kadar sürer.

MADDE 9:Üyeliğin Kendiliğinden Sona Ermesi:

Görevden ayrılma, göreve son verilme vb. nedenlerle kamu görevinden ayrılanlar ile başka bir hizmet kolundaki kuruma atanan sendika üyelerinin üyelikleri, varsa Şube ve Merkez organlarındaki görevleri sona erer. Şube ve Merkez organları, yapacakları ilk toplantıda boşalan görevler için  yerlerine yedek üyeler arasında en çok oy alan üyeyi göreve çağırır. Emekliye ayrılanların sendika organlarındaki görevleri seçildikleri dönem sonuna kadar devam eder. Ancak seçme ve seçilme hakları sona erer.

Mahalli idareler ve milletvekili seçimlerinde aday olan üyelerin, hakkında bir karar almaya gerek kalmaksızın görevleri ve üyelikleri kendiliğinden sona erer. Mahalli idareler ve milletvekili seçimlerinde aday olan üyelerin, hakkında bir karar almaya gerek kalmaksızın görevleri ve üyelikleri kendiliğinden sona erer.

Yönetim kurulu, üyenin mahalli idareler ve milletvekili seçimlerinde aday olmasından sonraki yapılacak ilk toplantıda, yerine yedek üyeyi göreve çağırır.

MADDE - 10: Üst Kuruluşa Üye Olma ve Üyelikten Çıkma:

Sendika bir konfederasyona, aynı amaçlara uygun uluslararası kuruluşlara üye olabilir. Üyelik ya da üyelikten çekilme Genel Kurul delege tam sayısının salt çoğunluğu ile olur.

Üye olma ve çekilme 15 gün içinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bildirilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
SENDİKANIN ORGANLARI

 

MADDE -11: Sendikanın Zorunlu Organları:

 

a) Sendika Merkez Zorunlu Organları

 1. Merkez Genel Kurulu
 2. Merkez Yürütme Kurulu
 3. Merkez Denetim Kurulu
 4. Merkez Disiplin Kurulu

b)   Şube Zorunlu Organları

 1. Şube Genel Kurulu
 2. Şube Yürütme Kurulu
 3. Şube Denetleme Kurulu
 4. Şube Disiplin Kurulu

MADDE – 12 : Sendikanın Diğer Organları


   a) Sendikanın Merkez Diğer Organları
               1) Merkez Genel Meclisi
               2) Genel Kadın Meclisi

      b) Şube Diğer Organları
                1) Şube Meclisi
                2) İl Temsilcilikleri
                3) İlçe Temsilcilikleri
                4) İşyeri Temsilciliği

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
SENDİKA MERKEZ GENEL KURULU

 

MADDE - 13 : Genel Kurullarda Uygulanacak Usul ve Esaslar:

 

Merkez Genel Kuruluna çağrı Merkez Yönetim Kurulu, Şube Genel Kuruluna çağrı ise Şube Yönetim Kurulunca yapılır. Genel Kurul toplantılarından en az on beş gün önce Genel Kurula katılacak üye veya delegeleri belirleyen listeler ile toplantının gündemi, yeri, günü, saati ve çoğunluk olmadığı takdirde yapılacak ikinci toplantıya ilişkin hususları belirten bir yazı ile birlikte iki nüsha olarak o yer seçim kurulu başkanı olan hakime verilir.

Toplantı tarihleri gündeminde yer alan diğer konular göz önünde bulundurularak, görüşmelerin bir Cumartesi akşamına kadar sonuçlanmasını ve seçimlerin ertesi gün olan Pazar gününün dokuz-onyedi saatleri arasında yapılmasını sağlayacak şekilde düzenlenir. Şube Genel Kurullarında görüşmeler ve seçimler yukarıdaki günlerden birisi içinde de tamamlanabilir.

Sendika üyelerinin her organa ve kurul delegeliklerine aday olma hakkı vardır. Bu hak hiçbir şekilde, hiçbir organ ve kurul tarafından engellenemez. Organlara ve kurul delegeliklerine adaylıklarda belirtilen organ ve kurul delegelikleri sayısından fazla başvuru olduğu takdirde, çarşaf liste uygulanmak suretiyle seçim yapılır. Seçimlerle ilgili usuller ayrıca düzenlenecek bir yönetmelikle belirlenir.

Hakim tarafından incelenip onaylanan Genel Kurula katılacak delegeleri belirleyen liste ve yukarı fıkrada belirtilen toplantıya ilişkin diğer hususlar, Genel Kurul toplantı tarihinden yedi gün önce sendika binasına asılmak suretiyle ilan edilir. İlan süresi üç gündür.

Listede adı yazılı bulunmayanlar oy kullanamazlar. Oylar, oy verenin nüfus hüviyet cüzdanı ve resimli üyelik veya delegelik kimlik kartı ile ispat edilmesinden ve listedeki ismin karşısındaki yerin imzalanmasından sonra kullanılır. Oylar, oy verme sırasında sandık kurulu başkanı tarafından verilen, adayları gösterir, seçim kurulu başkanınca mühürlenmiş listedeki isimlerin işaretlenmesi suretiyle kullanılır. Seçilecek organı oluşturan üye sayısından fazla adayın işaretlendiği oy pusulaları ile diğer kağıtlara yazılan oylar geçersiz sayılır.

MADDE - 14: Sendika Genel Merkez Genel Kurulunun Kuruluş Biçimi:


Sendika Merkez Genel Kurulu Sendikanın en üst ve yetkili organıdır. Sendika Merkez Genel Kurulu, Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Denetleme Kurulu asil üyeleri ile Şube Genel Kurulları tarafından seçilecek delegeler olmak üzere toplam 250 delegeden oluşur.

 
Şube Genel Kurullarının seçeceği delege sayısı, toplam delege sayısından Merkez Yönetim Kurulu ve Merkez Denetleme Kurulu asil üyelikleri sayısının çıkarılması sonucu elde edilecek rakamın sendika üye sayısına bölünmesi sonucu bulunacak anahtar sayının Şube üye sayısına bölünmesi suretiyle tespit edilir. 250 den eksik kalan delegelikler için en yüksek artık veren şubeden başlamak üzere tamamlanır. Delegeler, aldıkları oy sayısına göre en fazla oy alandan başlamak üzere seçilirler. Delege seçimi gizli oyla yapılır.Delegeler asil ve yedek olarak ayrı gruplar halinde gösterilemezler. Seçilen delegeler Şubenin her Olağan Genel Kurulunda yenilenir. Delege sıfatı, müteakip olağan Genel Kurul için yapılacak delege seçimine kadar sürer.


Sendika üyeliği sona eren üyenin, delegeliği de sona erer.

MADDE - 15: Sendika Merkez Genel Kurul Toplantı Zamanı ve Toplantı Esasları:

 

Merkez Genel Kurulu 3 (üç) yılda bir sendika genel merkezinin bulunduğu ilde toplanır. Genel kurula çağrı Genel Merkez Yürütme Kurulunca yapılır. Toplantının yeri, günü ve saati ile gündem, Merkez Yürütme Kurulu tarafından saptanarak toplantıya katılacak delege listeleri ile en az 15 gün önceden o yerin en büyük mülki amirine ve seçim kurulu başkanına verilir. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamaz ise ikinci toplantı, birinci toplantı tarihi ile aynı gün farklı saatte yapılabilir. Belirlenen ikinci toplantı tarihi, yer ve saati ilan ile duyurulur.

Delegelere, Merkez Genel Kurul toplantısının gündemi, iki Genel Kurul toplantısı arasındaki döneme ait çalışma raporu, Denetim Kurulu raporu ve gelecek dönemin tahmini bütçesi toplantı tarihinden 15 gün önceden gönderilir.

MADDE - 16: Merkez Genel Kurulunun Toplanması ve Çalışma şekli:

Merkez Genel Kurulu toplantısı önceden ilan edilen ve bildirilen yer, gün ve saatte yapılır. Toplantı yeter sayısı üye ya da delege tam sayısının salt çoğunluğudur. İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa,  durum tutanakla tespit edilir, ikinci toplantı, ilan edilen ve Valiliğe bildirilen tarihte yapılır. Bu toplantıda salt çoğunluk aranmaz. Ancak bu sayı toplam delege sayısının 1/3’ünden az olamaz. Toplantı, yoklama ile başlar. Çoğunluk mevcut ise yönetim kurulunun görevli üyesi durumu bildirdikten sonra Başkanlık Divanı için Başkan, iki yardımcı ve yeteri kadar yazman üye seçilir. Seçim açık oylama ile yapılır.

MADDE - 17: Merkez Genel Kurul Karar Yeter Sayısı ve oylama:


Genel Kurul karar yeter sayısı toplantıya katılan delegelerin salt çoğunluğudur. Merkez Genel Kurulunda Toplantıya katılan delegelerin salt çoğunluğuyla karar alınır. Ancak bu sayı delege tam sayısının dörtte birinden az olamaz. Genel Kurul Toplantısında gündemdeki konular görüşülür. Gündeme madde eklenmesi Genel Kurula katılan delegelerin 1/10'nun yazılı teklifi ile mümkündür.

 MADDE - 18: Oylama Şekli:

 

Kongre başkanlık divanı ve komisyon seçimleri dışında bütün seçimler gizli oy, açık tasnif ile yapılır. Diğer bütün kararlar açık oylama ile alınması esas olmakla birlikte gizli oylama ile yapılmasına Genel Kurula katılan delegelerin salt çoğunluğu karar verir. Gizli oylama  yapılmasına karar verilmesi halinde oylamayı yürütecek tasnif komisyonu Genel Kurulca seçilir. Her delegenin tek oy hakkı vardır. Bu hak devredilemez.

MADDE - 19: Merkez Genel Kurulunun Görev ve Yetkileri:


Merkez Genel Kurulu sendikanın en yetkili organıdır. Genel Kurulun başlıca görev ve yetkileri şunlardır.

$11.      Sendika tüzük değişikliklerini görüşmek ve tüzük değişikliği yapmak.

$12.      Yönetim ve denetleme kurulu raporlarının  görüşülmesi ve ibrası.

$13.      Genel Merkez disiplin kurulunun kararlarını görüşerek karara bağlamak.

$14.      Merkez yönetim kurulunca sunulan bütçeyi görüşerek karara bağlamak.

$15.      Sendika tüzüğünde öngörülen, merkez organların asil ve yedek üyelerini ve sendikanın bağlı olduğu ulusal ve uluslar arası örgüt toplantılarına gönderilecek sendika delege ve temsilcilerini seçmek.

$16.      Şube açılmasına, Şubenin yetkili olduğu bölgenin saptanmasına,  birleştirilmesine veya  kapatılmasına karar vermek, Şube açılması ve Şubenin yetkili olduğu bölgenin saptanması  için Merkez Yönetim Kuruluna yetki vermek.

$17.      Yurt içindeki ve yurt dışındaki üst kuruluşlara üye olmak veya üyelikten çekilmeye karar vermek.

$18.      Aynı hizmet kolunda faaliyet gösteren başka bir sendika ile birleşme, ona katılmaya veya katılma kararı alan sendikayı kabul etmeye karar vermek.

$19.      Gerekli taşınmaz malların alınmasında, satılmasında veya devredilmesinde Merkez Yönetim Kuruluna yetki vermek.

$110.  Sendika yöneticilerine verilecek ücret, ödenek ve yollukları saptamak ve diğer görevlilerin huzur hakkı ile yolluklarını belirlemek.

$111.  Sendika tüzüğüne uygun öneriler hakkında karar almak, organlara görev ve yetkiler vermek.

$112.  Sendikanın feshine karar vermek. Sendika tüzüğüne uygun şekilde ihtiyaç duyulan yönetmelikleri çıkarmak veya bu konuda MYK’na yetki vermek.

$113.  Sendika üyelerinin üyelikten çıkarılmasına karar vermek

MADDE - 20: Olağanüstü Merkez Genel Kurul Toplantısı:

 

Merkez Yönetim veya Merkez Denetleme Kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya Genel Kurul delegelerinin 1/5'nin yazılı isteği üzerine en geç altmış gün içinde Genel Kurul Olağanüstü toplanır. Olağanüstü Genel Kurul toplantısı için yapılan isteklerde toplantının yapılma gerekçeleri belirtilir. Genel Kurul çağrısı Merkez Yönetim Kurulu tarafından yapılır. Gündem dışı konular görüşülemez, önerilerde bulunulamaz. Olağan Genel Kurul toplantısı hükümleri geçerlidir.

MADDE - 21: Üst Kurul Delegeleri:

 

Yurt içi ve yurt dışı kurul toplantılarına sendikayı temsilen katılacak delegeler üst kurul tüzük hükümlerinde aksine bir hüküm yoksa, üst kurul delegeliği seçimi  her bir üst kurul için ayrı ayrı yapılarak belirlenir. Seçimden en fazla oy alan sırasıyla üst kurul delegeliğine seçilmiş olurlar.

KESK Genel Meclisinde sendikamızı temsil edecekler, genel kurulumuzda üyelerimizden en az bir kadın, en az bir erkek olmak üzere KESK’in bildirdiği delege sayısı kadar KESK Genel Meclisine delege seçilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
SENDİKA YÖNETİCİLERİNİN NİTELİĞİ

 

MADDE - 22: Sendika Yöneticilerinde Aranacak Nitelikler:

 1. Sendika üyesi olmak.
 2. Yasalarca yöneticiler için aranan koşullara ve niteliklere sahip olmak.

ALTINCI BÖLÜM
SENDİKA GENEL MERKEZ YÜRÜTME KURULU

 

MADDE - 23: Sendika Genel Merkez Yürütme Kurulunun Tanımı, Kuruluşu, Toplantı Zamanı, Toplantı Yeter Sayısı ve Karar Yeter Sayısı:


Sendika Genel Merkez Yürütme Kurulu, Genel Kurulca seçilmiş 7 asil üyeden oluşur. Asil üyeler kadar yedek üye seçilir. Merkez Yürütme Kurulunda üst üste 2 dönem görev alan bir dönem ara vermeden bu organlara aday olamaz. Merkez Yürütme Kurulu seçim sonuçlarının kesinleşmesinden sonra bir hafta içerisinde toplanarak kendi aralarında işbölümü yapar. Genel Başkan, Genel Sekreter, Genel Örgütleme ve Eğitim Sekreteri, Genel Mali Sekreter, Merkez Kadın Sekreteri, Genel Hukuk, TİS ve İnsan Hakları Sekreteri, Genel Basın Yayın  Sekreteri görevleri birer yönetim kurulu üyesi tarafından üstlenilir. Yürütme Kurulunun çoğunluğunun istemi halinde görev dağılımı yeniden yapılır.

 
Merkez Yürütme Kurulu en az ayda iki kez toplanır. Toplantıya Genel Başkan, yokluğunda Genel Sekreter başkanlık eder.

Genel Merkez Yürütme Kurulu toplantısı üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır. Kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Başkanın katıldığı tarafın oyuna itibar edilir. Oylamanın gizli veya açık yapılması Yürütme kurulunun kararına bağlıdır.

 
Genel Merkez Yürütme Kurulu üyelerinden bir veya bir kaçının herhangi bir nedenle kurul üyeliğinden ayrılması halinde Genel Merkez Yürütme Kurulu yedek üyeler arasında en çok oy almış bulunandan başlayarak oy sırasına göre Genel Merkez Yürütme Kurulu üyeliğine çağrı yapılır. Böylece Genel Merkez Yürütme Kurulu sayısı tamamlanır. Genel Merkez Yürütme Kurulu üye sayısı tamamlandıktan sonra yapacağı ilk toplantıda üyeler kendi aralarında boşalan yerlere aday olanlar arasından görev bölümünün gerektirdiği seçimler yapılır.

Ayrılmalar sebebi ile yedeklerin de getirilmesinden sonra üye tam sayısının yarıdan aşağı düşmesi halinde Genel Merkez Genel Kurulu mevcut Genel Merkez Yürütme Kurulu üyeleri veya Genel Merkez Denetleme Kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır. Çağrının süresi içinde yapılmaması halinde üyelerden birinin başvurması ile iş davalarına bakmakla görevli mahalli mahkeme üyeler arasında seçeceği üç kişiyi bir ay içinde Genel Merkez Genel Kurulunu toplamakla görevlendirir.

MADDE - 24: Merkez Yürütme Kurulunun Görev ve Yetkileri:

Genel Merkez Yürütme Kurulu sendikanın Genel Kurulunda ve Genel Meclisinde alınan kararlarını uygulama organıdır.

$11.      Toplu sözleşmelere katılmak ve mutabakat metinleri imzalamak.

$12.      Genel Kurul ve Genel Meclis kararlarını uygulamak.

$13.      Çalışma ve mali raporları, tahmini bütçeyi hazırlayıp genel kurula sunmak.

$14.      Genel kurulca onaylanan tahmini bütçeyi uygulamak.

$15.      Sendika üyeliğine başvuranların üyeliklerinin kabulüne karar vermek.

$16.      Yürütme üye sayısının toplantı nisabının altına düşmesi veya diğer herhangi bir nedenle istifa etmiş şube Yürütme kurulu yerine yeni Yürütme kurulunun seçilebilmesi için gerekli işlemleri yapmak, seçime kadar gerekli önlemleri almak.

$17.      İş anlaşmazlıklarında; ilgili makam, merci, uzlaştırma, arabulucu ve hakem kurallarına, iş mahkemelerine ve yargı mercilerine kanun hükümlerine göre başvurmak, mütalaa bildirmek ve onlara talepte bulunmak.

$18.      Üyelerini temsilen çalışma hayatından, mevzuattan toplu sözleşme sonrası imzalanan mutabakat belgelerinden, hizmet akitlerinden, örf ve adette doğan hakları ile sigorta haklarından işverenle, diğer şahıs ve kuruluşlarla görüşmelerde bulunmak, anlaşmalar yapmak, akitler yapmak, mahkemelerde dava açmak bu sebeple açtığı davalarda husumete ehil olmak, sulh olmak, ibra etmek.

$19.      Tüzükte belirlenen sendika amaçlarını gerçekleştirebilmek için gerekli bürolar kurmak, sendika ve bürolarda çalışanları atamak ve  çalışma şartlarını saptamak, sendikada çalışanlar için sendika adına sözleşmeler yapmak.

$110.  Üyelerin mesleki eğitim, bilgi ve deneyimlerini artırmak, sınıf bilincini pekiştirmek, sosyal ve kültürünü geliştirmek için  kurs,  konferans, panel, seminer düzenlemek, spor, eğitim, dinlenme, kütüphane, basın ve yayın işleri için gerekli tesisleri kurmak

$111.  Üyelerinin kuracağı tüketim ve yapı kooperatifine nakit mevcudunun %10 undan fazla olmamak üzere kredi verir.

$112.  Yasaya ve Genel Kurul kararlarına, ana tüzük ve ana tüzük’e ek yönetmeliklere, genel hükümlerine ve yetkili kurul kararlarına aykırı hareket eden şube yöneticilerini Genel Merkez Disiplin Kuruluna sevk etmek, ilgililerin göreve devamının sendika ve üyelerinin çıkarlarına aykırı görüşünde olursa, haklarında kesin karar verilinceye kadar Genel Merkez Disiplin Kurulundan geçici ve önlem olarak işten el çektirmeleri isteminde bulunmak.

$113.  Tüzük ve yönetmelik hükümleri gereğince Şube Olağanüstü Genel Kurulunun toplanmasına karar vermek.

$114.  Genel Kurulun onayladığı yönetmelikleri yürütmek. Ana tüzük değişiklerini hazırlayıp Genel Kurula sunmak.

$115.  Sendika adına, merkezde, şubelerde, temsilciliklerde yapılan sarf ve harcamaları amaç, kanun, yönetmenlik bütçe hükümleri ve Genel Kurul kararları uyarınca incelemek.

$116.  Şubelerde çalıştırılacaklar için bütçe dahilinde kadro açmak.

$117.  Sendika bünyesinde genel hükümler içerisinde kurulacak tüm komisyonlara Yürütme kurulundan seçilecek bir üyenin başkanlık etmesini sağlamak.

$118.  Sendikanın amaç ve ilkeleri doğrultusunda işyerlerinde üyelerin görev alacağı geçici ve kalıcı komisyonlar oluşturmak.

$119.  Sendika personelinin görevlendirilmesine, belli konularda yetkili kılınması ve yetkilerinin kaldırılmasına karar vermek.

$120.  Gerek işkolunda ve gerekse tüm çalışan kesimi ilgilendiren konulardaki gelişmeleri takip etmek, aktif görev almak.

$121.  Genel Merkez Genel Kurulunca ve Genel Meclis tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

$122.  Tüzüğü uygulamak ve yorumlamak.

$123.  Genel Kurulu toplantıya çağırmak.

$124.  4688 sayılı Yasanın öngördüğü Yüksek İdari Kurula, Kurum İdari Kurullarına ve diğer idari kurullara girecek temsilcileri seçmek ve görevlendirmek.

$125.  Genel Kurulun taşınır ve taşınmaz malların alım ve satımı ile ilgili verdiği kararları uygulamak.

$126.  Demirbaş eşyasının terkini ve demirbaş kayıtlarından düşürülmesi kararını almak.

$127.  Genel Meclisi toplantıya çağırmak.

GÖREV BÖLÜMÜ YETKİLER VE SORUMLULUKLAR:

 

1 ) GENEL BAŞKAN

 1. Sendika tüzel kişiliğini yurt içinde ve yurt dışında Genel Merkez Yürütme Kurulu adına Genel Başkan temsil eder.

$12.      Diğer Genel Merkez Yürütme Kurulu üyelerince yürütülmekte olan işleri yakından izlemek, gerektiğinde bunları inceleme, bilgi alma, gerekli uyarılarda bulunmak ve görev vermek.

$13.      Sendikanın genel politikasına aykırı olmamak koşulu ile basın toplantısı düzenlemek ve sözlü demeçler vermek.

$14.      Sendika adına yayınlanan yayın organlarının sahibidir.

$15.      Genel Merkez Denetleme Kurulu raporunu ilk Genel Merkez Kurulu toplantısına getirmekle yükümlüdür.

$16.      Genel Sekreter ile birlikte tüm yazışmaları, Genel Mali Sekreter ile birlikte mali ve üyelik aidatı ile ilgili konularda yazışma ve işlemleri imza eder.

$17.      Genel Başkan acil ve gerekli hallerde önceden alınmış bir Yürütme kurulu ve Genel Meclis kararı olmaksızın bütçedeki ödeneğe uygun ve belgelere dayalı brüt asgari ücret kadar harcama yapmaya yetkilidir. Harcama ve belgeleri Merkez Yürütme Kurulunun bilgi ve onayına sunar.

$18.      Genel Başkan çalışmalarından dolayı Genel Merkez Yürütme Kurulu'na ve Genel Meclise karşı sorumludur.

2)  GENEL SEKRETER

 

$11.      Genel Başkanın yokluğunda toplantılara başkanlık eder.

$12.      Genel Başkan’ın yokluğunda sendikayı temsil eder. Gerekli evraklara imza atar.

$13.      Merkez Yürütme Kurulu’nun toplantılarına ilişkin gündemi hazırlar, alınan kararları deftere işler.

$14.      Yazışma ve işlemlerin düzgün işleyişini sağlar.

$15.      Sendikanın bütün organlarının, büroların yönetmeliklerini hazırlayarak Genel Merkez Yürütme Kurulu’na sunmak, Kurulca kabul edilen yönetmeliklerin uygulanmasın sağlamak, denetlemek.

$16.      Sendika Merkez Genel Kurulu, Yürütme Kurulu ve Genel Meclisi toplantılarının gündemini hazırlayarak Kurullara sunmak.

$17.      Sendika tüzüğü ve programı doğrultusunda sosyal faaliyetler konularında Yürütme Kurulu’na ve Genel Meclise önerilerde bulunur. Karar altına alınan faaliyetleri planlar ve uygulanmasını sağlar.

$18.      Sosyal faaliyetlerin gerektirdiği ödeneklerin bütçeye konulması için önerilerde bulunur.

$19.      Uluslar arası ilişkileri düzenler.

$110.  İstihdam edilen personelin çalışmalarını düzenler ve takip eder.

$111.  Çalışmalarından dolayı Merkez Yürütme Kurulu’na ve Genel Meclise karşı sorumludur.

3) GENEL MALİ SEKRETER


a)  Sendikanın muhasebe işlerini yürütür.

b)  Sendikanın dönem içi ve dönem sonu geçici ve kesin bilanço gelir gider tablosu ve mizanları ile mali raporlarını Genel Merkez Yürütme Kurulunca belirlenen sürelerde Genel Merkez Yürütme Kurulu'nun bilgi, onay ve kararına sunmak.

 1. Sendikanın gelirlerinin toplanmasını, sarfların bütçe esaslarına göre yapılmasını, muhasebe kayıtlarının gerektiği gibi yürütülmesini sağlamak.
 2. Vergi ve sigorta primlerinin zamanında ödenmesini sağlamak.
 3. Sendikanın taşınır ve taşınmaz mal varlığı ile ilgili belgelerin demirbaş kayıtlarını usulüne uygun tutulmasını sağlamak.
 4. Şubelere zamanında sarf avanslarının gönderilmesini sağlamak, bunların gözetim ve denetimlerini yapmak.
 5. Genel Merkez Yürütme Kurulu kararı varsa sendika mallarının (taşınır, taşınmaz) sigorta ettirilmesi, gerektiği zamanda poliçelerin yenilenmesi.
 6. Sendika hesaplarının her an için iç ve dış denetime hazır bulundurulmasını sağlamak.
 7. Görev alanı ile ilgili personelin tayin, terfi, nakil ve azil konularında Yürütme Kurulu'na teklif getirmek.
 8. Genel Başkan veya Yürütme Kurulu üyelerinden biri ile birlikte çift imza ile bankalardan para çekmek.
 9. Genel Kurul'a sunulacak raporu, bilanço, gelir gider tablosu ve tahmini bütçeyi hazırlayarak Genel Merkez Yürütme Kurulunun bilgi, onay ve kararına sunmak.
 10. Sendika gelirlerini Yürütme Kurulu tarafından belirlenecek bankalara yatırmak.
 11. Sendikanın günlük ihtiyaçlarını karşılamak üzere  brüt asgari ücretin üç katı kadar parayı sendikanın kasasında bulundurabilmek.
 12. Sendika giderlerinde alınacak tasarruf önerileri için Yürütme Kuruluna teklif vermek.

Genel Mali Sekreter çalışmalarından dolayı Genel Merkez Yürütme Kuruluna sorumludur.

4) GENEL ÖRGÜTLENME VE EĞİTİM SEKRETERİ:

$11.      Şubelerin sendikal faaliyetlerini izlemek ve bu faaliyetlerin gereği gibi yerine getirilmesine yardımcı olmak.

$12.      Çalışanların üye kayıtları ve üyelikten ayrılmalarına ilişkin işlemleri gözetmek, sendikanın üyelik arşivini düzenlemek. Üye envanteri çıkarmak, üyeliği kesinleşen üyenin kayıt formu suretlerini ilgili kurumlara süresi içerisinde göndermek.

$13.      Şube, il ve ilçe temsilcilik faaliyet alanlarının düzenlenmesi, yeni şubeler açılması ve bazı şubelerin kapatılması konularında incelemelerde bulunmak. Bu konularda Yürütme kuruluna raporlar hazırlayıp sunmak.

$14.      Sendikanın aktif uğraş alanı dışında kalmış işyerlerinde çalışanların sendika bünyesinde örgütlenmesini sağlamak.

$15.      Şubeler için delege seçimleri ve Şube kongrelerinin zamanında ve gereği gibi yapılmasına yardımcı olmak.

$16.      Oluşturulacak; Demiryolu, Limanlar, Sivil Havacılık Dairelerine Genel Örgütlenme ve Eğitim Sekreteri Başkanlık eder.

$17.      Merkez Yürütme Kurulu’nca onaylanan eğitim programlarının uygulanmasını sağlamak.

$18.      Eğitim seminerlerinin planlanması ve yürütülmesi, bu konuda verisel araştırmalar yapılmasını sağlamak. Eğitimle ilgili dergi, broşür ve kitap gibi yayınların yayınlanmasını sağlamak.

$19.      Eğitim Çalışmaları için gereken ödeneklerin bütçeye konulmasında gerekli önerilerde bulunur.

$110.  Bu çalışmaları yaparken Genel Sekreter ile   birlikte koordine içinde çalışır.

$111.  Genel Örgütlenme ve Eğitim Sekreteri çalışmalarından dolayı Genel Merkez Yürütme Kurulu’na karşı sorumludur.

5) GENEL HUKUK, TİS ve İNSAN HAKLARI SEKRETERİ

$11.      Sendikanın tüm organlarının, bürolarının yönetmeliklerinin hazırlanmasında Genel Sekretere yardımcı olur ve öneri getirir.

$12.      Gerek sendikanın hukuki sorunlarında gerekse sendika üyelerinin hukuki konular ve mevzuattan doğan      sorunlarından dolayı kendisine yapılan başvurularda kullanılmak üzere gerekli belge, bilgi, ve dokümanları hazırlar. Sendika hukuk       müşavirleri ve avukatlarının kendilerine Yürütme  kurulunca verilecek dava açma, davaya taraf olma ve her türlü hukuki çalışmalarda bulunmak, görevlerini yerine getirmeleri sırasında eşgüdümü sağlamak ve ilgili çalışmaları yapmak.

$13.      Toplu sözleşme ile ilgili olarak Şubelerden görüş ve öneriler toplar. Bu görüş ve öneriler doğrultusunda toplu sözleşmeye konu edilecek metinleri hazırlayarak tekrar şubelere gönderir.

$14.      Toplu sözleşmelerde gereksinim duyulan her türlü bilgi, yayın, istatistik ve belgeleri toplar.

$15.      Toplu sözleşmeler sırasında çıkabilecek uyuşmazlıkları, arabulucuk çalışmalarının anlaşılan ya da anlaşılamayan konulardaki işlemleri toplu sözleşme sürecinin sonuna kadar yürütür.

$16.      Toplu sözleşme ve mevzuatla ilgili üyelerden gelen şikayet ve uyuşmazlıkları izler.

$17.      Sendikanın çalışmaları konusunda arşiv hazırlar, hukuki çalışmaları ve sonuçlarını Şubelere bildirir.

$18.      İdari ve hukuki mevzuat konusunda sürekli çalışma yapar ve gelişmeleri takip eder. Çalışmalar için gerekli tüm materyallerin sendikada yer almasını sağlar.

$19.      Gerek çalışma yaşamında gerekse  ulusal ve uluslar arası alanda yaşanan insan hakkı ihlallerini araştırır, takip eder, raporlar hazırlar.

$110.  Sekreteryalığı ile ilgili olarak etkin bir arşiv kurar.

$111.  6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği yasası kapsamında iş kolumuzda çalışmaları takip eder, işyerlerindeki İSG kurullarının oluşturulmasını ve koordinasyonunu sağlar. Faaliyet alanında İSG ile ilgili çalışmaları yürütür.

$112.  1 Eylül Dünya Barış Günü, 1 Mayıs İşçi Bayramı ile diğer özel günlerle ve sendikal etkinliklerle ilgili çalışmalar yapar.

$113.  İnsan hakları ile ilgili tüm örgütlerle irtibat halindedir, işbirliği ve ortak etkinlikler yapılması için çalışmalar yapar.

$114.  Şubelerle bu konuda bilgi akışını ve koordinasyonu sağlar.

$115.  Genel Hukuk, TİS ve İnsan Hakları Sekreteri çalışmalarından dolayı Merkez Yürütme Kuruluna karşı sorumludur.

6)  MERKEZ KADIN SEKRETERİ

$11.      Çalışma yaşamında ve sosyal yaşamda; cinsiyet, mezhep ve köken ayrımcılığından kaynaklı olarak yaşanan sorunları takip eder, raporlar hazırlar.

$12.      Pozitif ayrımcılık noktasında kadına yönelik cinsiyet ayrımcılığı ve şiddet konularında çalışmalar yapar, raporlar hazırlar, konuyla ilgili örgütlerle irtibat halinde olur, ortak faaliyetler düzenlenmesi için projeler hazırlar, yapılacak etkinliklere sendikanın aktif olarak katılımını sağlar.

$13.      8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslar arası Mücadele Günü ile diğer özel günlerle ve sendikal etkinliklerle ilgili çalışmalar yapar.

$14.      Merkez Kadın Sekreteri çalışmalarından dolayı Merkez Yürütme Kuruluna karşı sorumludur.

$15.      Şubelerle bu konuda bilgi akışını ve koordinasyonu sağlar.

7) GENEL BASIN-YAYIN SEKRETERİ

 

$11.      Ulusal ve Uluslararası basın organları ile iletişimi sağlar. Genel Başkanın düzenlediği basın toplantılarında yer alır, yazılı demeçlerin hazırlanmasında yardımcı olur.

$12.      Diğer sendika ve demokratik kitle örgütleriyle ile iletişim sağlar.

$13.      Sendika basın yayını ve diğer yayınlarıyla ilgili arşiv oluşturur.

$14.      Sendikanın program, amaç ve ilkeleri      doğrultusunda; kitap, broşür vb. yayınların hazırlanması ve çıkarılmasını sağlar. Bu çalışmaları yürütürken Genel Örgütlenme ve Eğitim Sekreteri ile koordine içinde çalışır. Yayın çalışmalarının gerektirdiği maddi ve teknik olanakları hazırlar, ödeneklerin bütçeye konulmasında önerilerde bulunur.

$15.      Halkla ilişkiler konusunda çalışmalar yapar.

$16.      Genel Basın Yayın Sekreteri çalışmalarından dolayı Merkez Yürütme Kuruluna karşı sorumludur.

 

YEDİNCİ BÖLÜM
MERKEZ DENETLEME KURULU

 

MADDE - 25: Kuruluşu, Toplantı Zamanı, Toplantı Karar Şekli ve Çalışma Biçimi:

 

Merkez Denetleme Kurulu üyeleri Genel Kurula katılan delegeler arasında gizli oy açık sayımla seçilen 5 asil 5 yedek üyeden oluşur. Merkez Denetleme Kurulu üyelerinin seçiminde aranan koşullar Yürütme kurulunun seçiminde aranan koşullarla aynıdır. Merkez denetleme kurulu üyeleri kendi aralarında bir başkan bir yazman seçerler.

Merkez Denetleme Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır. Kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Başkanın katıldığı tarafın oyuna itibar edilir.

Merkez Denetleme Kurulu her 4 ayda bir sendikanın mali ve idari bürolarını denetler. Saptadığı hususları Merkez Yürütme Kuruluna bir raporla bildirir.

Merkez Denetleme Kurulundaki boşalmalarda Merkez Yürütme Kurullarındaki hükümler uygulanır.

Merkez Denetleme Kurulu Olağan Genel Kurul toplantısına, iki dönem arasındaki genel denetimlerini bir raporla bildirir.

MADDE - 26: Merkez Denetleme Kurulunun Görev ve Yetkileri :

$11.      Merkez Denetleme Kurulu, Yürütme Kurulu çalışmalarının Genel Kurul ve Genel Meclis kararlarına uygun olarak yapılıp yapılmadığını kontrol eder.

$12.      Tüzüğe, sendikanın benimsediği politikalara ve yasalara uygun idari ve mali denetim yapar.

$13.      Yürütme Kurulunun talebi üzerine şubeleri idari yönden denetler.

$14.      Harcamaların usulüne uygun olarak yapılıp yapıldığını, defterlerin usulüne uygun tutulup tutulmadığını inceleyerek evrakları izler, uygun görmediği işlemler için Yürütme Kurulunu bir yazı ile uyarır.

$15.      Denetimlerini Sendika Merkezinde, sendikaya ait evrak ve defterler üzerinde yapar, denetime esas evrak ve defterler sendika merkezi dışına çıkarılamaz.

$16.      Yürütme kurulundan genel kurulun ve Genel Meclisin olağanüstü toplantıya çağrılmasını gerekçesini de belirterek isteyebilir.

$17.      Denetleme Kurulu yaptığı denetleme ve inceleme sırasında sendikanın mali işlerinde usulsüzlük veya yolsuzluk gördüğü takdirde durumu Yürütme kurulu başkanlığına bir raporla bildirir. Soruşturmayı derinleştirmek üzere gerekli gördüğü takdirde yukarıda belirtilen fiil veya fiilleri işleyenlerin geçici olarak görevinden el çektirilmelerini ister. Yürütme Kurulunun, denetleme kurulunun isteğini kabul etmesi, yolsuzluk ve usulsüzlük yaptığı iddia edilenleri görevden el çekmeme kararında ısrar etmesi halinde Denetleme Kurulu yönetim kurulundan Genel Kurulun veya Genel Meclisin olağanüstü toplantıya çağrılmasını isteyebilir.

$18.      Görevden bu yolla el çektirilenlerin genel kurulca görevlerine iade veya sendikadan ihraçlarına karar verilir. Görevlerine iade edilenlerin görevden el çektirildikleri süreye ait sendikadan almaları gereken ücret veya sosyal hakları sendikaca ödenir. Sendikadan ihracına karar verilenler hakkında gerekiyorsa yargıya başvurulur.

SEKİZİNCİ BÖLÜM
MERKEZ DİSİPLİN KURULU

 

MADDE - 27: Kuruluşu, Çalışma Şekli, Toplantı Zamanı ve Karar Alma Yöntemi:

Genel Kurul tarafından delegeler arasında gizli oy açık sayımla seçilen 5 asil 5 yedek üyeden oluşur.
Seçim sonuçlarının kesinleşmesinden sonra iki gün içinde bir Başkan, bir Başkan Yardımcısı bir Yazman seçerek görev dağılımını Merkez
Yürütme Kuruluna bildirir. Disiplin Kurulu, Kurul Başkanının çağrısı üzerine asil üyelerinin tam sayısının  salt çoğunluğudur.  Kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Eşitlik durumunda  Başkanın oyunun tarafı çoğunluğu sağlamış olur. Disiplin Kurulundaki boşalmalar en fazla oy alan yedek üyelerin sırasına göre doldurulur.

MADDE - 28: Genel Merkez Disiplin Kurulunun Görev ve Yetkileri:

Genel Merkez Disiplin Kurulu, Yürütme Kurulunca kendisine bildirilen üyeler hakkında faaliyet ve iddialara uygun olarak soruşturma yapar, gerektiğinde yazılı savunma almak koşulu ile soruşturma sonucunda suçlu gördüğü üyeleri üyelikten çıkarma hariç aşağıdaki yaptırımları uygular.

 1. Uyarma
 2. Kınama
 3. Geçici Üyelikten Çıkarma
 4. Üyelikten kesin çıkarılması teklif edilen üyenin, üyeliğini Genel Kurul kararına kadar askıya almak. Bu cezalar suçun ağırlığına göre, tüzük, Genel Kurul Kararları, yasalar ve Sendika organları kararları göz önüne alınarak genel amaçlara uygun olarak  saptanır.

Şube Disiplin Kurulunca verilen kararları ve bu kararlara itirazı inceler. Verdiği sonucun gereğinin yapılması için Şube Başkanına ve üyeye bildirir.

Genel Merkez Disiplin Kurulu, Sendika Merkez Yürütme Kurulu ve Şube Disiplin Kurulları tarafından üyelikten kesin çıkarılma ile ilgili suçlar hakkında hazırlanan raporları inceler. Çıkarılması kararı uygun görülen üyenin üyeliğini Genel Kurula kadar askıya alır. Bu durumu görüş ve mütalaaları ile birlikte Genel Kurula sunar.

DOKUZUNCU BÖLÜM
SENDİKA MERKEZ DİĞER ORGANLARI

A ) SENDİKA GENEL MECLİSİ

Madde 29- Sendika Merkez Genel Meclisinin Görev ve Yetkileri

a) Sendika Merkez Genel Meclisi, Ulaştırma Emekçilerinin sendikal Yapılanmasının meclisi niteliğindedir. Dönemsel programlar, genel sendikal meseleler, ülke sorunları ile ilgili programlar tartışılır, alınan kararların uygulamaları değerlendirilir.

Merkez Yürütme Kurulu’nun uygulaması amacıyla kararlar alır.

b) Sendikal faaliyetlerin tüzükte belirtilen amaç ve ilkelere uygun olarak yürütülüp Yürütülmediğini görüşür.

c) Ülkede, ulaştırma politikaları ilgili gelişmeleri değerlendirerek, gerekli Kararları alır.

d) Tüzüğe ve Genel Kurul kararlarına uygun sendikal politikaları görüşür, gelecek döneme yönelik kararlar alır.

e) Tüzüğe uygun olarak Merkez Yürütme Kurulu tarafından hazırlanacak yönetmelik taslaklarını ve yürürlükteki yönetmeliklerin değişik maddelerini görüşerek karara bağlar.

f) Toplu sözleşme ve uyuşmazlıklar hakkında karar verir.

g) Çalışma programı doğrultusunda Sendika Merkez Genel Meclisinde alınan kararlar 15 gün içinde en geniş üyeye duyuru yapılması için Merkez Yürütme Kurulu tarafından Şube Yönetim Kurulu ve İl Temsilciliklerine bildirilir. Bu bildiri internet ortamında veya yazı ile yapılır.

Madde 30- Sendika Merkez Genel Meclisinin Oluşumu

a) Sendika Merkez Genel Meclisi 43 üyeden oluşur.

b) Merkez Yürütme Kurulu, Şube Yürütme Kurullarının kendi içinden seçeceği bir üye ve KESK Meclis üyeleri bu meclisin doğal üyeleridir. KESK Meclis üyesi aynı zamanda diğer doğal üyeliklerden dolayı hak sahibi olursa yerine üyelik en yüksek artık oranlı şubelere sıra ile dağıtılır.

c) Şubeler Delege seçimlerinde, Ulaştırma Bakanlığı ve Denizcilik Liman Başkanlıklarını temsilen en az bir üye ile bu birimin temsiliyetini sağlamaya özen gösterir.

d) Sendika Merkez Genel Meclisi toplam katılımcı sayısından doğal üyeler düşüldükten sonra kalan üyeler için Şube Meclislerinde seçim yapılır. Seçim için bu maddenin (e) bendindeki usul uygulanır.

e) Sendika Merkez Genel Meclisi doğal üye sayısı toplam üye sayısından düşüldükten sonra kalan üye sayısının 23 Meclis üye sayısına bölünmesiyle bulunan anahtar sayı üzerinden Şubelere üye sayılarına göre paylaştırılır. Kalan üyelikler en yüksek artık Şube üye sayısından başlanarak Şubelere dağıtılır.

f) Şubeler seçecekleri. Üyeleri; üye sayısına bakmaksızın il ve ilçe temsilciliklerini de dikkate alarak tüm şube alanına dağılımını sağlar.

Madde 31-Sendika Merkez Genel Meclisi Toplantı Zamanı

a) İlk toplantısını Merkez Genel Kurulundan sonraki 1 ay içerisinde Merkez Yürütme Kurulunun çağrısı ile yapar. Diğer olağan toplantılar 4 ayda bir yapılır.

b) Merkez Yürütme Kurulu gerek gördüğü her zaman yapacağı davet üzerine olağanüstü toplantı yapabilir. Yer, gün ve zaman Merkez Yürütme Kurulunca belirlenir. 

c) Merkez Yürütme Kurulu her Genel Meclis Toplantısı öncesi kurumlardan gelen son üye sayısını esas alarak bu yönetmeliğin 5. Maddesinin (e) bendindeki usullere göre şube meclis üye sayısını hesaplayarak şubelere bildirir.

d) Sendika Merkez Genel Meclisi olağanüstü toplantısı, Meclis üyelerinin 2/3’inin yazılı talebi halinde yapılır. Merkez Yürütme Kurulu talepten sonraki en geç 15 gün içinde çağrı yapmak zorundadır.

Madde32-Sendika Merkez Genel Meclisi Toplantı Usulü ve Karar Yeter Sayısı

a) Sendika Merkez Genel Meclisi, üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır.

b) Kararlar açık oylama ile ve katılanların 2/3 çoğunluğu ile alınır.

c) Her üyenin tek oy hakkı vardır. Oyların eşitliği durumunda toplantı başkanının katıldığı öneri karara dönüşür.

d) Gündemi, Merkez Yürütme Kurulu hazırlar ve bir hafta önceden ilgililere yazılı olarak bildirir veya Sendika Web Sitesinde ilan eder. Katılanların salt çoğunluğu ile gündeme eklemeler yapılabilir.

e) Sendika Merkez Genel Meclisini yönetmek üzere 1 Merkez Yürütme Kurulu üyesi toplantıya başkanlık eder. Ayrıca Sendika Merkez Genel Meclisi üyeleri arasından iki yazman üye seçilir.

f) Alınan kararlar noter tarafından onaylanmış Sendika Merkez Genel Meclisi karar defterine, Genel Sekreterce yazılır ve toplantıya katılanlar tarafından imza edilir.

g) Toplantı, Genel Sekreterin yapacağı yoklamadan sonra başlar. Toplantı başkanının gündemi okumasından sonra görüşlere geçilir.

B- GENEL KADIN MECLİSİ

MADDE- 33: BTS Kadın Meclisi üyeleri, demokratik katılım süreçlerinin etkin bir biçimde işletilebilmesi ve üyelerden gelen görüş ve önerilerin geniş bir kurulda ifade edilmesinin sorumluluğunu taşır. Şubeler, Kadın Meclisi Toplantısı gündemi doğrultusunda kadın üyelerle geniş katılımlı toplantılar düzenler.

BTS Kadın Meclisi Yönetmeliği doğrultusunda çalışmalarını yürütür.

 

ONUNCU BÖLÜM
SENDİKA ŞUBELERİ

 

MADDE - 34: Tanımı, Kuruluşu, Kuruluş Usulü:

Şubeler sendikal çalışmaların verimli yürütülebilmesi, örgütlenmelerinin gereğince sağlanması ve demokratik işbirliği sisteminin gerçekleşmesi amacı ile sendika bünyesi içinde kurulan ünitelerdir. Sendikanın bir bölümüdür. Şubeler; sendika hakkında ve Şubeye bağlı üyeler ile ilgili konularda bölgesi dahilinde işveren ile kuruluşlar ve resmi daireler nezdinde Ana tüzük, Genel Kurul, Genel Meclis ve Merkez Yürütme Kurulu kararları çerçevesinde sendikayı temsil eder. Bu amaçla basınla ilişkilerini düzenler.

Sendika şubesi, en az 400 üye ile kurulur. Nerelerde sendika şubesi kurulacağına, Genel Merkez Genel Kurulundan aldığı yetkiyle Genel Meclis karar verir. Yeni kurulacak şubelerin geçici Yürütme kurulları, sendika üyeleri arasından ilgili mevzuata göre Şube yöneticiliği yapabilecek niteliğe sahip olanlar arasından atanır. Bu geçici Yürütme ilgili mevzuat ve sendika tüzüğü hükümlerine göre 6 ay içinde Şube Genel Kurullarını yapmakla görevlidirler.

ONBİRİNCİ BÖLÜM
ŞUBE ORGANLARI

 

MADDE - 35: Şube Organları:

a)   Şube Zorunlu Organları
1. Şube Genel Kurulu
2. Şube
Yürütme Kurulu
3. Şube Denetleme Kurulu
4. Şube Disiplin Kurulu


b)   Şube Diğer Organları
1. Şube Meclisi
2. İl Temsilcilikleri
3. İlçe Temsilcilikleri

ONİKİNCİ BÖLÜM
ŞUBE GENEL KURULU

MADDE – 36: Şube Genel Kurulunun Oluşumu:

Şube Genel Kurulları şube üyelerinden oluşur.

MADDE - 37: Şube Genel Kurulunun Kuruluş Biçimi:

Şube Genel Kurulları şube üyelerinin katılımı ile yapılır.

MADDE - 38: Şube Genel Kurullarının Toplantı Zamanı, Toplantı Ve Karar Yeter Sayısı Oylama Şekli Ve Gündemi:

En çok 3 (üç)  yılda bir Sendika Genel Merkez Yürütme Kurulunun mutabakatını almak koşulu ile sendika Merkez Genel Kurulunun toplantısından en az iki ay önce olmak üzere şubenin faaliyette bulunduğu mahalde Şube Yürütme Kurulunun saptayacağı yer, gün ve saatte toplanır. Durum yazı ile o mahallin en büyük mülki amirine bildirilir.

Üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır. İlk toplantıda salt çoğunluk sağlanmazsa, ikinci toplantı katılanlar ile yapılır. Bu oran 1/3’ten az olamaz. Olağanüstü toplantılarda aynı oranlar uygulanır.

Kararlar katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Oylama şeklinde Genel Merkez Genel Kurulundaki yöntem uygulanır.

İki Genel Kurul arası Yönetim Kurulu raporları ve Denetim Kurulu raporları genel kurula katılacaklara en az onbeş gün önceden gönderilir. Gündemi Şube Yönetim Kurulu hazırlar.

Şube olağanüstü genel kurulları şube Yürütme ya da denetleme kurulu üyelerinin salt çoğunlukla aldığı karar, Genel kurul üyelerin beşte birinin çağrısı üzerine 60 gün içinde şube Yürütme Kurulu tarafından yerine getirilir. Olağanüstü genel kurul gündemi, olağanüstü toplantı nedenlerini kapsayacak şekilde Şube Yürütme Kurulu tarafından hazırlar. Bu toplantıda sadece gündemdeki maddeler görüşülüp karara bağlanır.

MADDE - 39: Olağanüstü Genel Kurul:

Şube Yürütme Kurulu veya Denetleme Kurulunun gerekli  gördüğü  hallerde veya üyelerin 1/5'nin yazılı isteği üzerine en geç 60 gün içinde Şube Genel Kurulu Olağanüstü toplanır. Genel Kurula çağrı Yürütme Kurulu tarafından yapılır. Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında gündem dışı konular görüşülemez ve teklifte bulunulamaz.

MADDE - 40: Şube Genel Kurulunun Görev ve Yetkileri:

Şube Genel Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır;

$11.      Organların seçimi,

$12.      Yürütme ve Denetim Kurulları raporlarının görüşülmesi,

$13.      Yürütme ve Denetleme Kurulları ibrası,

$14.      Sendika Genel Merkez Genel Kuruluna delege seçimi,

$15.      Mevzuat ve tüzükte belirtilen diğer işlemlerin yerine getirilmesi başka bir organa bırakılmamış konuların karara bağlanması.

Şube Genel Kurulunun Mali ibra yetkisi yoktur.

ONÜÇÜNCÜ BÖLÜM
ŞUBE YÜRÜTME KURULLARI

 

MADDE - 41: Tanımı, Oluşumu, Toplantı Zamanı, Toplantı ve Karar Sayısı ve Şekli, Toplantı Usulü:

Şube Yürütme Kurulu, şube adına sendikanın Ana tüzük ve Yönetmeliklerine göre görev yapan, Şube Genel Kurulu tarafından seçilen zorunlu bir organdır. Şube Yürütme Kurulu, Şube Genel kurulunda seçilen 7 asil üyeden oluşur. Asillerle birlikte 7' de yedek Yürütme Kurulu üyesi seçilir. Yürütme Kurulu ilk toplantısında Üyeler arasında görev dağılımı yapar. Asil üyelerden boşalma olursa yedek üyelerden en çok oy alan üye sırasına göreve çağrılır. İlk toplantı, Genel Kurulu  izleyen 2(iki) gün içinde, diğer olağan toplantılar, ayda bir yapılır. Şube Başkanı'nın gerekli gördüğü hallerde olağanüstü toplantı yapılabilir. En az üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır. Kararlar mevcudun salt çoğunluğu ile alınır.

Gündem; Başkan, Şube Sekreteri, Mali Sekreter tarafından ortaklaşa hazırlanır. Katılanların salt çoğunluğu ile gerekli eklemeler yapılır. Başkanın  yokluğunda  Şube  Sekreteri  Başkanlık eder. Kararlar Şube karar defterine yazılır. Kararın altı hazır bulunanlarca imzalanır. Şube Sekreterinin yoklaması ile toplantı başlar. Toplantı Başkanı gündemi okur sonra da görüşmelere geçilir.

MADDE - 42: Görev ve Yetkileri :
1) Şube
Yürütme Kurulu :


a)   Genel Merkez Yürütme Kurulu, Genel Meclis ve Şube Meclisi kararlarını uygular, sorumluluk kararı verene aittir.

 1. Bölgesinde mevzuatın verdiği görev ve yetkilere haizdir.
 2. Toplu sözleşme ve yasalarla ilgili üye şikâyetlerinde mevzuat ve sözleşmeler özel prosedürünü izler.
 3. Temsilci, izleme komitesi, disiplin heyeti vb. kurulların atamalarında uyuşmazlıkların çözümünde görüş ve düşüncelerini Merkez Yürütme Kuruluna bildirir.
 4. Merkez Yürütme Kurulu'nun vereceği görevleri yapar.
 5. Şube Başkanı, Şube Sekreteri ve Mali Sekreter'in belirlenen miktarlardaki harcamalarını inceler ve karara bağlar.
 6. Şube Genel Kurulunu toplantıya davet eder.
 7. Üyelik başvurularını inceler, belgeleri, varsa görüş ve düşünceleri ile birlikte 3 gün içinde Merkez Yönetim Kurulu' na gönderir.
 8. Şube Genel Kurulu' na sunulacak hesap ve çalışma raporlarını hazırlar.
 9. Çalışmalarında Şube Genel Kuruluna karşı sorumludur.

2) Şube Başkanı:


Şube Başkanı bu tüzüğe göre Şube işlerinin yürütülmesinde birinci derecede sorumlu olan yöneticidir. Bu sorumluluğundan başka aşağıdaki görev ve yetkilere sahiptir.

 1. Şube Yürütme Kurulu toplantısına ve Şube Meclisine ve Şube Yürütme kurulunun oluruyla bu kurulu temsilen Başkanlık etmek.
 2. Şube adına, şube Yürütme kurulunun da görüşlerini almak kaydı ile, Ana tüzük hükümlerine ve sendika ilkelerine aykırı olmamak üzere yetkili olduğu konularda basın açıklaması yapmak.
 3. Şube kademelerinde tam bir işbirliği içinde çalışmak, düzen ve disiplini sağlamak, sendika ilişkilerinde sendikanın onur ve erdemini korumak.
 4. Şubenin,  şube içindeki kurul ve komisyonların her türlü çalışmalarını kontrol etmek ve incelemek.
 5. Şubenin haberleşme, yazışma ve hesaplarını incelemek, kontrol etmek, gerektiğinde bizzat yapmak, uygun gördüğü uyarılarda bulunmak.
 6. Genel Merkez Yürütme Kurulu üyelerinin yürütmekte olduğu işleri yakından izlemek, gerektiğinde bunları incelemek, bilgi almak.

$17.      Şube personelinin disiplinli ve verimli çalışmasını kontrol etmek ve gerekli önlemleri almak.

$18.      Genel Merkez Yürütme Kurulu ile üyelerinin kararlarına uymak.

$19.      Gerekli hallerde şube Yürütme kurulunun sonradan onayını  almak ve  sarf  belgelerini  sunmak koşulu  ile brüt asgari ücretin yarısı kadar harcama yapmak.

$110.  Çalışmalarından dolayı Şube Yürütme kurulu ile Genel Merkez Yürütme Kuruluna karşı sorumludur.

3) Şube Sekreteri:


Şube Sekreteri iş bu ana tüzüğe göre şube işlerinin yürütülmesinde şube başkanından sonra ikinci derecede sorumlu yöneticidir. Bu sorumluluktan başka aşağıdaki görev ve yetkilere sahiptir.

 1. Şubenin her türlü yazışmalarını idare eder. bu yazışma ve işlemlerin düzgün yürümesini sağlar.
 2. Şube personelinin çalışmalarını yürütür.
 3. Şube Yürütme kurulu defterlerini hazırlar, düzenler, yazar ve korur.
 4. Şube Yürütme kurulu karalarının ve şube başkanının direktiflerinin yerine getirilmesini sağlar.
 5. Mali Sekreterlikle ilgili olanlar hariç, Şube defter, dosya, yazışma ve haberleşmeye ait evrak ve diğer işleri düzenler, yürütür ve kontrol eder.
 6. Üyelerin hastalık, iş kazası, meslek hastalıkları durumunda sosyal dayanışmanın gerçekleşmesini sağlamak.
 7. Çalışmalarından dolayı Şube Yürütme Kurulu ile Genel Merkez Yürütme Kuruluna karşı sorumludur.

4) Şube Mali Sekreteri:

a)   Mali konularla ilgili yazışma ve işlemleri imzalamak, 

 b)  

Mali konularla ilgili şube evraklarının düzenli tutulmasını ve onaylanmasını sağlamak ve saklamak.
c)    Sendikanın aidatlarının tahsiline yardımcı olmak.

 1. Harcamaları sendika şubesi ölçüleri içinde yapmak ve tasarrufunu sağlamak.
 2. Şubenin mali yönden gelişmesini sağlayacak önlemleri almak, bu gelişmeleri engelleyen hususları Şube Yürütme Kuruluna bildirmek, çalışmalarından dolayı Şube Yürütme Kurulu ile Genel Merkez Yürütme Kuruluna karşıda sorumludur. Aksi halde aykırılıktan, aykırılığa neden olan yönetici ya da kurulları ile ortaklaşa sorumlu olur.
 1. Çalışmalarından dolayı Şube Yürütme Kurulu ile Genel Merkez Yürütme Kuruluna karşı sorumludur.

5) Şube Örgütlenme ve Eğitim Sekreteri:

$11.      Şube üyelerinin eğitimi için programlar çıkartır. Merkezi eğitim çalışmaları için Genel Merkezin Örgütlenme ve Eğitim Sekreterliği ile ortak çalışmalar yürütülür.

$12.      Şube bünyesinde bildiri, yayın yolu ile üyelerin eğitimi için çalışmalar yürütülür.

$13.      Örgütlenme sekreterliği ile ortak çalışmalar içerisinde işyeri ve temsilci eğitimi için programlar çıkartıp program dahilinde çalışmalarını yürütür.

$14.      Eğitim komisyonu oluşturarak bu komisyonun çalışmasını koordine eder.

$15.      Çalışanların  üye kayıt ve ayrılmalarına ilişkin işlemler yapar. Şube üyelik arşivi oluşturur. Üye  envanteri  çıkarır. Üyeliğe başvuru ve üyelikten ayrılma bildirimlerini Genel Merkeze gönderir.

$16.      Şube bünyesinde bildiri, yayın yolu ile üyelerin eğitimi için çalışmalar yürütür.

$17.      Şube bölgesinde hizmet kolunda örgütlenme yapılamayan işyerlerini tespit eder. örgütlenme çalışmaları için Şube yönetimine önerilerde bulunur.

$18.      İşyeri temsilciliği ve şube delege seçimlerinin zamanında ve eksiksiz yapılması için çalışmalarda bulunur.

$19.      Şube temsilciler meclisi ve işyeri meclisinin işlemesi için çalışmalar yapar.

$110.  Örgütlenme komisyonu oluşturarak çalışmalarını koordine eder.

$111.  Çalışmalarından dolayı Şube Yürütme Kurulu ile Genel Merkez Yürütme Kuruluna karşı sorumludur.

6) Şube Hukuk, TİS ve İnsan Hakları Sekreteri

$11.      Üye ve temsilcilerin toplu sözleşme önerilerini alıp bir taslak haline getirir ve Genel Merkeze iletir.

$12.      Üyelerin sorunlarının çözümü ile gerekli hukuki mücadelelerin verilmesi için gerekli işlemleri yapar. Açılan davaları takip eder.

$13.      Çalışma hayatını ilgilendiren yasa, tüzük, yönetmelik, emir vb. materyallerin sendika şubesinde bulunmasını, üyelerin bilgilendirilmesini sağlar.

$14.      Gerek çalışma yaşamında gerekse de ulusal ve uluslar arası alanda yaşanan insan hakkı ihlallerini araştırır, takip eder, raporlar hazırlar.

$15.      Çalışmalarından dolayı Şube Yürütme Kurulu ile Genel Merkez Yürütme Kuruluna karşı sorumludur.

$16.      Gerek çalışma yaşamında gerekse  ulusal ve uluslar arası alanda yaşanan insan hakkı ihlallerini araştırır, takip eder, raporlar hazırlar.

$17.      Sekretaryalığı ile ilgili olarak etkin bir arşiv kurar.

$18.      1 Eylül Dünya Barış Günü, 1 Mayıs İşçi Bayramı ile diğer özel günlerle ve sendikal etkinliklerle ilgili çalışmalar yapar.

$19.      İnsan hakları ile ilgili tüm örgütlerle irtibat halindedir, işbirliği ve ortak etkinlikler yapılması için çalışmalar yapar.

$110.  Yürürlükte bulunan mevzuatın aksayan yönlerinin değiştirilmesi hususunda önerilerde bulunur.

$111.  Şube Hukuk, TİS ve İnsan Hakları Sekreteri çalışmalarından dolayı Şube Yönetim Kuruluna karşı sorumludur.

7)   Şube Kadın Sekreteri:

$11.      Çalışma yaşamında ve sosyal yaşamda; cinsiyet, mezhep ve köken ayrımcılığından kaynaklı olarak yaşanan sorunları takip eder, raporlar hazırlar.

$12.      Pozitif ayrımcılık noktasında kadına yönelik cinsiyet ayrımcılığı ve şiddet konularında çalışmalar yapar, raporlar hazırlar, konuyla ilgili örgütlerle irtibat halinde olur, ortak faaliyetler düzenlenmesi için projeler hazırlar, yapılacak etkinliklere sendikanın aktif olarak katılımını sağlar.

$13.      Sekreteryalığı ile ilgili olarak etkin bir arşiv kurar.

$14.      8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslar arası Mücadele Günü ile diğer özel gün ve sendikal etkinliklerle ilgili çalışmalar yapar.

$15.      Çalışmalarından dolayı Şube Yürütme Kurulu ile Genel Merkez Yürütme Kuruluna karşı sorumludur.

 8)  Şube Basın Yayın ve Dış İlişkiler Sekreteri:

$11.          Şube kitaplığı, basın yayın ve diğer etkinliklerle ilgili arşiv oluşturulur.

$12.         Genel Merkezden gelen bildiri, bülten ve dergilerin temsilciler vasıtası ile üyelere ulaştırılmasını sağlar.

$13.         Şubenin yerel oluşum ya da platformlarla ilişkilerini takip eder ve sağlıklı bir iletişim kurar.

$14.         Diğer kitle örgütleri ile ilişkileri koordine eder.

$15.         Çalışmalarından dolayı Şube Yürütme Kurulu ile Genel Merkez Yürütme Kuruluna karşı sorumludur.

ONDÖRDÜNCÜ BÖLÜM
ŞUBE DENETLEME KURULU

 

MADDE - 43: Oluşumu, Toplantı Zamanı, Toplantı Karar Sayısı, Çalışma Yöntemi:

Şube Genel Kurulu'ndan seçilen üç üyeden oluşur. Bununla birlikte üç de yedek üye seçilir. Kendi arasında Başkan ve Raportör seçerek çalışır. Üç ayda bir olağan denetim görevini yapar. Yürütme ve Disiplin Kurulunun daveti ile her zaman toplanır. Toplantı ve en az iki üyenin katılımı ile gerçekleşir, iki oy ile karar alınır. Şubenin idari ve mali hesaplarını her zaman inceler, karar ve işlemlerini kontrol eder, incelenen evraklarda en az iki üyenin imzası olur. Evraklar Şube dışına çıkartılmaz. İnceleme ve denetlemelerini her türlü yetkilerini kullanarak yapar.

MADDE - 44: Görev ve Yetkileri:

$11.      Gelir ve giderlerin evraklara dayandırılıp dayandırılmadığını, gelir ve gider defterinin düzenli işlenip işlenmediğini inceler.

$12.      Gelir ve giderlerin ilgili mevzuata ve kararlara uygun olarak yapılıp yapılmadığını inceler.

$13.      İlgili defterlerin mevzuata uygun tutulup tutulmadığını inceler.

$14.      Her türlü bilgiyi Şubede görevli herkesten alır.

ONBEŞİNCİ BÖLÜM
ŞUBE DİSİPLİN KURULU

 

MADDE - 45: Oluşumu, Görev ve Yetkileri:

Şube Genel Kurulu tarafından delegeler arasında gizli oy açık sayımla 5 asil, 5 yedek üye tarafından oluşur. Çalışmalarında Merkez Disiplin Kurulu'nun hükümleri aynen uygulanır. Sendika'nın tüzüğüne, amaç ve ilkelerine aykırı hareket ettiği ileri sürülen sendika üyeleri hakkında gerekli soruşturmayı yapar. Bu konuda hazırlayacağı raporu Sendika Merkez Yürütme Kurulu'na gönderilmek üzere Şube Başkanı'na verir.

ONALTINCI BÖLÜM
İŞYERİ DELEGE VE TEMSİLCİLERİ VE ŞUBE MECLİSİ

 

MADDE - 46: İl ve ilçe temsilcilikleri

 

İhtiyaç olan yerlerde il veya ilçe temsilcilikleri Genel Meclis kararı ile Merkez Yürütme Kurulu tarafından kurulabilir.

Temsilciliklerin oluşumu,  görev ve yetkileri merkez Genel Meclis kurulunca hazırlanan bir yönetmelikle düzenlenir.

Madde – 47: Şube Meclisinin Görev ve Yetkileri

a) Şube Meclisi, Şubenin üyesi olan bütün ulaştırma emekçilerinin meclisi niteliğindedir.

b) Şubenin iki genel kurulu arasındaki en yetkili organı olup, Şube Yürütme Kurulu’nun uygulaması amacıyla kararlar alır.

c) Şubeye ait dönemsel programları, genel sendikal meseleleri ve işyeri sorunları ile ilgili programları tartışır, şube yürütme kurulunun uygulamasına yönelik kararlar alır.

d) Şubenin genel merkez ve şube genel kurullarında alınan kararlar, Sendika Merkez Genel Meclisi kararları ile MYK kararları doğrultusunda faaliyetler sürdürmesi için gerekli planlamanın yapılması, Şube yürütme kurulunun söz konusu bu planlama ve kararlar doğrultusunda faaliyet sürdürmesinin denetlenmesi görevlerini yürütür.

e) Sendikanın toplam üye sayısı ve şube üye sayısına bağlı olarak Sendika Merkez Genel Meclisi toplantısından en geç 7 gün önce, bu yönetmeliğin 5. maddesinin “e” fıkrasında belirtilen usullere göre belirlenen sayıda, Sendika Merkez Genel Meclisine Şube adına katılacak doğal üyeler dışındaki diğer üyelerini seçer. Seçim sonuçları toplantı kararları ile birlikte tutanak altına alınıp Genel Merkeze bildirilir.

f) Şube Meclisi toplantısı Yürütme, Denetleme, Disiplin kurulları toplam sayısı olan 15 üyeden az sayı ile toplanamaz. Toplantı sonuç bildirgesi katılım listesi ile Genel meclise taşınır. Toplanma sayısı yeter sayının altında olan şubeler mecliste oy kullanamaz, öneri sunar.

A)Şube Meclisinin Oluşumu

Şube yürütme, denetleme ve disiplin kurullarının asil üyeleri, bağlı il temsilcilik yönetimleri ile şubeye bağlı işyerlerinden seçilen temsilcilerden oluşur. Tüm üyelerin katılım ve oy hakkı vardır.

B)Şube Meclisi Toplantı Zamanı

İlk toplantısını Şube Genel Kurulundan sonraki 30 gün içerisinde Şube Yürütme Kurulunun çağrısı ile yapar. Diğer olağan toplantılar 4 ayda bir yapılır.

Şube Yürütme Kurulunun gerekli gördüğü her zaman yapacağı davet üzerine olağanüstü toplantı yapabilir. Tarih ve yer Şube Yönetim Kurulunca belirlenir.

C)Şube Meclisi Toplantı Usulü ve Karar Yeter Sayısı

a) Şube Meclis toplantısı gündemi şube yönetim kurulunca hazırlanarak, en geç bir hafta önceden ilgililere yazılı olarak bildirir. Katılanların salt çoğunluğu ile gündeme eklemeler yapılabilir.

b) Şube Meclisini yönetmek 1 Şube Yürütme Kurulu üyesi toplantıya başkanlık eder. Ayrıca Şube Meclisi üyeleri arasından iki yazman üye seçilir.

c) Toplantı, Şube Sekreterinin yapacağı yoklamadan sonra başlar. Toplantı başkanının gündemi okumasından sonra görüşmelere geçirilir.

d) Kararlar açık oylama ile ve katılanların salt çoğunluğu ile alınır.

e) Her üyenin tek oy hakkı vardır. Oyların eşitliği durumunda toplantı başkanının katıldığı öneri karara dönüşür. Genel Meclise muhalefet şerhleri de iletilir.

f) Alınan kararlar toplantıya katılan üyeler tarafından imzalanarak tutanak haline getirilir.

D)Şube Meclisinde Sendika Merkez Genel Meclisi üyeliği için yapılacak seçimlerin esasları:

Her bir Sendika Merkez Genel Meclisi toplantısı öncesinde, şube adına toplantıya katılacak doğal üyeler dışındaki, bu yönetmeliğin 5. maddesi “e” fıkrasında belirtilen usullere göre belirlenen sayıda üye için seçim yapılır.

Şube üyesi olan ve üyelik aidatı ödeyen herkes Sendika Merkez Genel Meclisi üyeliği için aday olabilir. Ve Merkez Genel Meclis üyeliği seçiminde oy kullanır.

Seçimler, ilgili Sendika Merkez Genel Meclis toplantısına ilişkin merkez yürütme kurulunun çağrısını takiben en geç toplantı tarihinden 15 gün önce gerçekleştirilir.

İlgili seçim sonuçları Şube Meclisi divanı tarafından tutanak altına alınıp, şube Yürütme kurulunun üst yazısıyla en geç ilgili Sendika Merkez Genel Meclisi toplantısından 7 gün önce Toplantı kararları ile birlikte Genel Merkeze bildirilir.

Sendikamızın, kadınların sendikalarda daha fazla temsil edilmesine yönelik pozitif ayrımcılık uygulanması ilkesi doğrultusunda Şube Meclisinde gerçekleştirilen söz konusu bu seçimlerde en az bir kadının seçilmesine dikkat edilir.

Şube adına Sendika Merkez Genel Meclisi üyeliğine şube meclisinde seçilen kişilerin üyeliği, bir sonraki Sendika Merkez Genel Meclisine kadar geçerlidir.

MADDE - 48: İşyeri Temsilci ve Baş temsilcilerin Görev ve Yetkileri, Temsilcilerin Belirlenmesi:

Temsilciler, 4688 sayılı kanunda öngörülen nispette, o işyerinde bulunan üyeler tarafından yapılan seçimle belirlenir.

Temsilci seçilebilmek için o işyerinde çalışıyor olmak yeterlidir. Görevlerini yerine getirmeyen, sendika tüzüğüne ve sendikanın yetkili organlarının kararlarına uymayan temsilciler o işyerinde çalışan üyelerin yarıdan fazlasının yazılı isteği ve Şube Disiplin Kurulunun aynı doğrultudaki raporu üzerine  Şube Yürütme Kurulunca görevden alınır.

Temsilciler işyeri sorunlarının tespiti ve imkanı dahilinde çözümüne çalışır. Şube meclisi gündemlerinin işyerlerinde tartışılmasını sağlar ve görüşleri yazılı hale getirir, farklı görüşler varsa bunlar mutlak suretle yazılı metinde belirtilir. Toplu sözleşme uygulamasını izler. Sendikal bilgileri işyerinde bulunan üyelere aktarır. Şube meclisi kararlarını işyerinde uygular ve Şube Yürütme Kurulu tarafından kendisine verilen diğer sendikal görevleri yapar.

ONYEDİNCİ BÖLÜM
ORTAK HÜKÜMLER

 

MADDE - 49: Birleşmeyecek Görevler:

 

Merkez Genel Kurulu dışındaki zorunlu organlara seçilenler, bu organlardaki görevleri devam ederken başka bir göreve seçilmeleri durumunda eski görevleri, karar almaya gerek kalmaksızın seçildikleri andan itibaren kendiliğinden sona erer. Yürütme Kurulu, seçimden sonraki yapılacak ilk toplantıda boşalan üyelik için yedek üyeyi göreve çağırır.

ONSEKİZİNCİ BÖLÜM
MALİ HÜKÜMLER

 

MADDE - 50: Üyelik Aidatı:

Sendika üyelik aidatı, üyelerin aylık brüt ücretinin binde altısıdır (% 06).  Belirlenen bu aidat tutarı, 15.derecenin 1.kademesinden aylık alan devlet memurunun damga vergisine tabi brüt gelirleri toplamının binde beşinden az, otuzda birinden fazla olamaz.

MADDE - 51: Sendikanın Geliri:

$11.      Üyelik Aidatları,

$12.      Yasal faaliyetlerden sağlayacağı gelirler,

$13.      Mal varlığının devir, temlik ve satışından doğan gelirler,

$14.      Kanunun olanak verdiği bağışlar ve diğer gelirler.

$15.      Üye Uluslararası kuruluşlardan yapılan bağışlar.

MADDE - 52: Sendikanın Giderleri:

$11.      Sendikal faaliyetleri  yürütmek  için yapılan  harcamalar.

$12.      Üst Kurula ödenen aidatlar.

$13.      Toplu sözleşmelerle ilgili masraflar.

$14.      Basın-yayın dâhil, eğitim masrafları. (gelirlerin en az %10'u eğitim için kullanılır)

$15.      Aylıksız yöneticilere ödenecek maaş ve emekli kesenekleri ve karşılıkları.

$16.      Genel Merkez ve Şubelerde çalışan personele ödenecek maaş ve SSK kesenekleri.

$17.      Yasalarca ödenmesi gereken diğer vergi, resim ve harçlar.

Sendikanın amaç ve ana tüzükten doğan sair masraflar. Sendika amaç ve faaliyetleri dışında harcama yapamaz, bağışta bulunamaz. Borç veremez, envantere ve demirbaşa kaydedilen malzeme için harcamayı gider olarak gösteremez, bu konuda işlem yapamaz.

MADDE - 53: Bütçe:

Genel Bütçe: Merkez Yönetim Kurulu'nca bir Genel Kurul dönemi için hazırlanır. Merkez Genel Kurulu'nun onayı ile yürürlüğe girer. Bütçe her takvim yılı için ayrı ayrı hazırlanır, hesap dönemi takvim yılıdır.

MADDE - 54: Yasak Faaliyetler:

Sendikalar Anayasa, Yasa ve diğer mevzuatlara aykırı hareket edemezler.

MADDE - 55: Şube Harcamaları:

Şubeler her türlü harcamalarını, Sendika Mali Yönetmelik hükümleri dahilinde yaparlar.

MADDE - 56: Fonlar:

Sendika, sendika gelirlerinin % 10'unu Eğitim Fonuna ayırır. Bu fonun kullanım esasları çıkarılacak bir yönetmelik dahilinde olur.

MADDE - 57: Mali Hükümler ve Yetki Belirlenmesi:

Sendika gelirlerini Yürütme Kurulu tarafından belirlenecek bankalara yatırır. Kasasında zorunlu gider olarak en çok brüt asgari ücretin üç katı kadar para bulundurabilir.

Sendika, amaç ve görevlerinin gerektirdiği taşınır ve taşınmaz mal iktisap edebilir. Bir Genel Kurul döneminde Mal iktisabında kullanılmak üzere tahmini bütçeye ödenek konulması şarttır. Konulan bu ödeneğin harcanmasına Genel Kurulun yetki vermesi üzerine Merkez Yürütme Kurulu yetkilidir. Satın alınan demirbaş eşyanın satış ve terkinine Merkez Yürütme Kurulu yetkilidir. Ancak, satılan veya terkin edilen demirbaş eşya hakkında Merkez Yürütme Kurulunun karar almasını gerektiren bilgi ve belgelerin satış ve terkin kararı ile birlikte Merkez Genel Kurulunun bilgisine sunulması zorunludur. Sendikanın her tür giderinin yapılmasına ilişkin evrak ve ödeme belgelerini Genel Mali Sekreterin yanı sıra Merkez Yürütme Kurulunca belirlenecek yetkililerden birinin imza atması zorunludur. Genel Mali Sekreterin yokluğunda Merkez Yürütme Kurulu kararı ile vekil tayin edilen üye Genel Mali Sekreterin görevlerini yerine getirir. Yolluklar, harcırahlar ve maaşlar ile diğer görevlilere ödenecek huzur hakkı ve yolluklar Olağan Genel Kurul' da iki yıllığına belirlenir.

MADDE – 58: Sendikada tutulacak defter, dosya ve kayıtlar:

$11.      Üye kayıt fişleri ve defteri ile çıkış bildirimi.

$12.      Zorunlu kurulların kararlarının numara ve tarih sırası ile yazılmasına yarar karar defterleri.

$13.      Gelen ve giden evrak ile zimmet defteri.

$14.      4688 sayılı Yasa ve bu yasa uyarınca çıkarılan yönetmelikte belirtilen tutulması zorunlu olan defter ve belgeler.

MADDE - 59: Mal Bildirimi:

Sendika Yürütme Kurulu'na seçilenler 3 ay içinde mal bildirimini yasalara uygun olarak sendikaya vermek zorundadır. Yedek üye göreve gelince bildirimde bulunur.

MADDE - 60: Demirbaşların Satış ve Terkini:

Sendika  demirbaşlarının alım-satım ve terkini, Merkez Yürütme Kurulu tarafından oluşturulan ve en az üç kişiden oluşan bir komisyon marifetiyle kapalı teklif veya pazarlık usullerinden birisi ile yapar.

ONDOKUZUNCU BÖLÜM
ÜCRETLİ YÖNETİCİLER

 

MADDE - 61 :Ücretli Çalışacak Yöneticiler:

Genel Kurulda ücretli çalışması kararı alınan Merkez Yürütme Kurulu üyeleri ve Şube Yürütme Kurulunun bir üyesi bütün mesailerini sendika çalışmaları için harcayarak ücretli olarak çalışırlar.

Genel Kurulda ücretli çalışması kararı alınan Merkez Yürütme Kurulu üyeleri ve Şube Yürütme Kurulunda ücretli çalışacak bir kişinin kesenekleri ve karşılıkları her ay sendikaca yatırılır.

Bunlara ödenecek maaşların azami sınırı hizmet kolunda en yüksek dereceden maaş alan üyenin aldığı maaşı geçemez. Ancak, kurumda çalışırlarken aldığı maaştan az maaş ödenemez.

MADDE - 62: Yönetici ve Görevlilerin Ücret, Tazminat ve Sosyal Hakları:

Her türlü haklar Merkez Genel Kurulu'nda belirlenir.

MADDE- 63: Personel, Uzman ve Danışmanlar:

Genel Merkez ve Şubelerde, personel, uzman ve danışman çalıştırma kararını ve bunlara verilecek hakları Merkez Yürütme Kurulu belirler.

YİRMİNCİ BÖLÜM
DİSİPLİN HÜKÜMLERİ

MADDE - 64: Disiplin Cezaları ve Bu Cezalara İtiraz:

Cezalar; uyarı, kınama, üyelikten veya görevden geçici olarak uzaklaştırma ve üyelikten çıkarma şeklinde uygulanır. Üyelikten çıkarılma cezasını Merkez Genel Kurulu verebilir. Diğer cezaları vermeye Disiplin Kurulları yetkili ve görevlidir. Merkez Disiplin Kurulu kararlarına karşı Merkez Genel Kurulu'na, Şube Disiplin Kurulu kararına karşı da Merkez Disiplin Kurulu'na itirazda bulunulabilir.

YİRMİBİRİNCİ BÖLÜM
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

MADDE - 65: Kurullara Devam ve Yedeklerin Daveti:

Zorunlu kurul üyeleri toplantılara muntazam katılmak zorundadır. Geçerli mazeretleri olmadan arka arkaya 3 kez toplantıya katılmayan üyenin üyeliği hakkında karar almaya gerek kalmaksızın Kendiliğinden düşer. Yapılacak ilk toplantıda kurul, boşalan üyelik için yedek üyeyi göreve çağırır.

MADDE - 66: Tebliğ ve Tebellüğ:

Her türlü tebliğ ve tebellüğe tüzel kişilik olan Sendika Genel Merkezi yetkilidir. Şubeler ancak kendi faaliyet alanlarında tebliğ ve tebellüğe yetkilidir.

MADDE – 67: Yönetmelikler:

 

Merkez Yürütme Kurulu iç işleyişin düzenli bir şekilde seyretmesi amacıyla yasalara aykırı olmamak kaydıyla, çeşitli konularda yönetmelik çıkarabilir.

MADDE - 68: Tüzük Değişikliği ve Sendikanın Feshi İçin Toplantı ve Karar Yeter Sayısı:


Sendika tüzüğünün değiştirilmesinde ve sendikanın feshinde karar almaya yetkili organ sendika Merkez Genel Kuruludur.

Tüzük Değişikliği ve Sendikanın feshi hallerinde Merkez Genel Kurulu, delege sayısının 2/3’ünün katılımı ile toplanır, çoğunluğun sağlanamaması ile toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu toplantıya katılan üye sayısı, Yürütme ve Denetim Kurulları üye tam sayısının  iki katından az olamaz.

Tüzük değişikliği ve sendikanın feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin 2/3 çoğunluğu ile alınır.

Madde – 69: Temsilcilerin Seçilmesi, Nitelikleri ve Görevden Alınmaları:

Toplu sözleşmelere katılmak üzere; Kurum İdari Kurul Temsilcileri, Genel Meclis’in kararları doğrultusunda Merkez Yürütme Kurulunca belirlenir. Bu Kurula seçilmek için üye olmak yeterlidir. Bunların nitelik ve görevden alınma usulleri ve çalışma esasları Merkez Yürütme Kurulunun hazırlayacağı bir yönetmelikle belirlenir.

MADDE - 70: Adli Takibe Uğrama:

Sendika ve  şube yöneticilerinin  sendika faaliyetleri nedeni  ile adli takibe uğraması veya mahkum edilmesi durumunda Yürütme Kurulunca derhal tedbirler kararı alınır. Sendika Yürütme  Kurulu'nun  adli takibe, kararı  etkileyecek kadar üyesi  uğrarsa  bu  durumda  Denetleme Kurulu gerekli tedbirleri derhal alır.

MADDE - 71 Fesih, İnfisah ve Kapatma Hallerinde Sendika Mallarının Devri

Sendikanın feshi ve infisahı halinde para ve mal varlığı, üyesi bulunduğu Konfederasyona, bir başka sendika ile birleşmesi halinde birleşilen sendikaya geçer.

Sendika mahkeme kararıyla kapatılırsa, tasfiye neticesinde kalacak paralar ve mallar Hazineye devredilir.

 

Madde 72 : Sendikanın Kurucuları:
(Kurucular Listesi)

Orhan Altuğ / Makinist

Petrol-İş Mah. Susuz KuySok. No. 6/3 Kartal-İSTANBUL

Süleyman Eryılmaz / Kondüktör

Üsküdar Cad. Mine Sok. Blok B-3 D.19 Kartal-İSTANBUL

Ali İhsan Kapıkıran/Bil. Programcısı

Ereğli Mah. Mansura Sok. No. 29/6 Şehremini - İSTANBUL

Mithat Ercan / Makinist

İstasyon Mh. 1415 Sk. No.14 Gebze – KOCAELİ

Hasan Özkan / Yol Bekçisi

Barboros Mah. Veysi Sok. No. 59 Üsküdar – İSTANBUL

Haydar İçar / Kondüktör

500 Bloklar 67. Blok D.9 Üsküdar - İSTANBUL

Ali Atmaca / Tren Şefi

Ulus Mah. 2126 Sok. No. 10 Gebze – KOCAELİ

Mehmet Ocak / Makascı

Mustafa Kemal Mah. 3037 Sk. No.10 Ümraniye-İSTANBUL

Nuran Engin / Teknisyen

Bağdat Cad. Plajyolu  Sok. No. 2/22 Maltepe - İSTANBUL

Ali Seven / Gişe Memuru

Hasan Paşa Mh. NanifBey Sok. No. 10 Kadıköy - İSTANBUL

Emrullah Demircan / Makinist

Emek Mh. Karaahmet Sk. No.8 Çengelköy -İSTANBUL

Şeref Bolat / Makinist

Yeni Mh. S.Paşa Cad. Ekim Sk. No. 12 Pendik - İSTANBUL

Kemal Deniz / Makinist

Sırasöğütler Mah. Ertuğrul Gazi cad. 1614 sok. No.19 Gebze – KOCAELİ

Cengiz Fenerci / Vagon Teknisyeni

Hacı Bakkal Sok. No. 47/6 Üsküdar-İSTANBUL

Muharrem Özbalçık / Kondüktör

Battal Gazi Mah. Ergenekon Sk. 18/22 Darıca – KOCAELİ

Aslan Korkmaz / Mühendis

Petrol -İş Mah. Emek Deniz Apt. No. 3/3 Kartal-İSTANBUL

Durmuş Akgül / Makinist

Esenyalı Mah. Cumhuriyet Cad. Kavucuk Sok. No.4 Pendik-İSTANBUL

Reşat Kepe / Makinist

Dumlupınar Mah. Bahtlı Sok. No. 96/2 Kadıköy-İSTANBUL

Kemalettin Kızıltepe / Makinist

Soğanlık Gümüşpınar Mah. Lale Sok. D/Blok D. 4 Kartal-İSTANBUL

Mahmut Alçınkaya / Ateşçi

Karlıtepe Mah. Cengiz Topel Cad. No. Kartal-İSTANBUL

Hayrettin Sarı / Kondüktör

Hürriyet Mah. Palandöken Sok. No. 11 Esenyalı/Pendik İSTANBUL

Tuncay Oktar / Hareket Memuru

Kaynarca Mah. Kaptan Sok.No. 7 Pendik-İSTANBUL

Akif Güztoklusu / Gardöfren

Mandıra Cad. No. 134/1 Kadıköy-İSTANBUL

Fikri İçar / Kondüktör

Esenyalı Mah. Hürriyet cd. Kaynakca Sok. No. 15 Pendik-İSTANBUL

Vedat Akbayer / Makinist

Yakamoz Sok. Eczacıbaşı Sitesi A/3 BI. D. 16 Kartal-İSTANBUL

Ahmet Özev / Mühendis

Karayolları Cad. Dikmen No. 1 Küçükyalı-İSTANBUL

Nejat Okay / Kondüktör

İhsaniye Mah. Ethem Paşa Sok. No.2/3 Üsküdar-İSTANBUL

Hıdır Civan / Vagon Teknisyeni

Esentepe Mah. Aslan Dağı  Sok. No. 18 Kartal-İSTANBUL

Seyfi Ali Özçamur / Makinist

İstasyon Mah. Plevne Cad. 1418 Sok. No. 32 Gebze-İZMİT

Ömer Sarsılmaz / Gişe Memuru

Ünalan Mah. Çiğdem Sok.No. 11/2 Üsküdar-İSTANBUL

 

Geçici madde: 30-31 Mayıs 2015 tarihinde yapılan Genel Kurul’da seçilenlerin görev süreleri ile bu Genel Kurul öncesi yapılan Şube Genel kurullarında görev alanların görev süreleri 2 yıldır. Sendikamızın Genel Kurul toplanma süresi, KESK Genel Kurul toplanma süresine uyumlu olabilmesi için sendikamızın Genel Kurul toplanma sürelerinin 3 yıla çıkarılması bu dönemden sonra başlar.

 

 

Okunma 9701 defa Son Düzenlenme Çarşamba, 24 Haziran 2015 12:06

Yorum Ekle

Gerekli olan (*) işaretli alanlara gerekli bilgileri girdiğinizden emin olun. HTML kod izni yoktur.

FOTOĞRAFLARLA B|T|S|29 ARALIK 2015 GREVİ SAVUNMA ÖRNEĞİ (Üye Olanlar için)

29 ARALIK 2015 GREVİ SAVUNMA ÖRNEĞİ (Üye olmayanlar için)

 12-13 EKİM SAVUNMA ÖRNEĞİ | ÜYELERİMİZ İÇİN SAVUNMA ÖRNEĞİ - İNDİRMEK TIKLAYINIZ

12-13 EKİM SAVUNMA ÖRNEĞİ |  ÜYE OLMAYANLAR İÇİN SAVUNMA ÖRNEĞİ - İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

 

BTS KADIN KOMİSYONU'NDAN

BT|S| YAYINLAR